Содержание журнала №12 (декабрь) 2019 г.

До питання проведення позапланової ревізії під час здійснення досудового розслідування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. До питання проведення позапланової ревізії під час здійснення досудового розслідування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/do-pitannya-provedennya-pozaplanovoyi-reviziyi-pid-chas-zdijsnennya-dosudovogo-rozsliduvannya/

Аннотация: В этой статье анализируется проблематика применения внеплановой ревизии как инструмента расследования соответственных групп уголовных правонарушений на современном этапе, а также отмечается необходимость возврата соответственных положений к Уголовному процессуальному кодексу Украины касательно полномочий следователя и прокурора на назначение внеплановой ревизии во время досудебного расследования.

Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/profajling-zasib-pidvishhennya-efektivnosti-protidiyi-zlochinnosti/

Аннотация: (Українська) Розглянуто профайлінг як засіб підвищення ефективності протидії злочинності. Розкрито його значення у сучасній криміналістиці, а саме у діяльності з розкриття та розслідування злочинів та попередження вчинення протиправних дій. Встановлено, що подальшому розвитку профайлінгу в Україні сприятиме підготовка кваліфікованих спеціалістів, а також забезпечення можливості підвищення рівня психологічних знань працівників правоохоронних органів.

Поетика містичних новел Едгара Аллана По

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Поетика містичних новел Едгара Аллана По//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2019/12/poetika-mistichnih-novel-edgara-allana-po/

Аннотация: (Українська) В статті на основі вивчення літературно-критичних робіт Е.А. По показано, що він приділяє постійну увагу «фігурі читача». Орієнтація на читацьке сприйняття художнього тексту стає частиною теорії творчості, розробленої Е. По. Охарактеризовані культурно-історичні умови і індивідуально-авторські особливості рецепції творчості. Розкрито основні мотиви творів, та встановлено зв’язки, що проектують події особистого життя письменника на його творчість.

Особенности института уголовных проступков и его актуальность для Украины

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особенности института уголовных проступков и его актуальность для Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/osobennosti-instituta-ugolovnyh-prostupkov-i-ego-aktualnost-dlya-ukrainy/

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей института уголовных проступков. Освещаются недостатки правовой регламентации института проступков и предлагаются пути решения существующих проблем. Обосновывается необходимость согласования существующего законодательства для практической реализации новелл, касающихся уголовных проступков.

Земельні проблеми України в сучасних умовах ринкової економіки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Земельні проблеми України в сучасних умовах ринкової економіки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/zemelni-problemi-ukrayini-v-suchasnih-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто питання ринку землі в Україні. Проаналізовано проблеми та недоліки. Виявлено причини та запропоновано шляхи вирішення задля соціально-економічного розвитку країни.

Статистичне вивчення інфляції

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Статистичне вивчення інфляції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/statistichne-vivchennya-inflyatsiyi/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто питання статистичного вивчення інфляції як складне соціально-економічне явище в Україні. Інфляція є однією з найбільш гострих проблем розвитку економіки країни. Проаналізовано проблеми та недоліки. Виявлено причини виникнення інфляції, її наслідки, запропоновано шляхи вирішення задля соціально-економічного розвитку країни та впровадження антиінфляційних заходів з метою подолання інфляції.

Проблематика правового регулювання кримінальної відповідальності злодіїв в законі

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблематика правового регулювання кримінальної відповідальності злодіїв в законі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/problematika-pravovogo-regulyuvannya-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-zlodiyiv-v-zakoni/

Аннотация: (Українська) У науковій статті авторами досліджено проблеми правового регулювання кримінальної відповідальності злодіїв в законі. Проведений системний аналіз національного та міжнародного законодавства, наслідком якого є порівняння визначення поняття «злодій в законі» у різних державах. Вказано про нагальну потребу внесення змін до кримінального законодавства з метою провадження ефективної боротьби із «злодіями в законі».

Порівняльна характеристика концепцій «зеленої» та «синьої» економіки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Порівняльна характеристика концепцій «зеленої» та «синьої» економіки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/porivnyalna-harakteristika-kontseptsij-zelenoyi-ta-sinoyi-ekonomiki/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються основні засади двох сучасних економічних моделей, порівнюються їхні характеристики та визначаються переваги кожної для економіки.

Мягкое право как эффективное регуляторное средство глобального информационного общества

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Мягкое право как эффективное регуляторное средство глобального информационного общества//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/myagkoe-pravo-kak-effektivnoe-regulyatornoe-sredstvo-globalnogo-informatsionnogo-obshhestva/

Аннотация: В статье исследуется эффективность мягкого права как регулятора правоотношений, которые возникают в информационной сфере на глобальном уровне. Анализ международных мягких правовых норм, которые применяются международными организациями. Также предлагается отход от традиционного восприятия международного права в связи с развитием современного информационного общества. Мягкое право признается особенной разновидностью права, поскольку оно порождает конкретные юридические последствия. Мягкое право становится эффективным инструментом нормативно-правового регулирования в условиях глобального информационного общества.

Необходимость анализа финансового состояния предприятия и пути его улучшения

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Необходимость анализа финансового состояния предприятия и пути его улучшения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/neobhodimost-analiza-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-i-puti-ego-uluchsheniya/

Аннотация: Рассмотрена необходимость анализа финансового состояния предприятия, финансовая отчетность как информационная база, аналитические показатели для определения финансового состояния.

Стандарт доказування в цивільному судочинстві

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Стандарт доказування в цивільному судочинстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/standart-dokazuvannya-v-tsivilnomu-sudochinstvi/

Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия стандарта доказывания в соотношении с такими смежными понятиями, как доказывания и бремя доказывания. Выделены три основных стандарта доказывания в процессуальном праве мира. Выделены их ключевые признаки и особенности. Проанализирована практика Европейского суда по правам человека и национальных судов по поводу применения стандартов доказывания. Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления стандартов доказывания в Украине.

Форс-мажор как одно из обстоятельств исключения международно-правовой ответственности

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Форс-мажор как одно из обстоятельств исключения международно-правовой ответственности//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/fors-mazhor-kak-odno-iz-obstoyatelstv-isklyucheniya-mezhdunarodno-pravovoj-otvetstvennosti/

Аннотация: В статье определено место категории форс-мажор в понятийном аппарате международного публичного права. Определены и проанализированы его понятие и признаки. Проведено разграничение форс-мажора со смежными понятиями, такими, как непреодолимая сила, невозможность исполнения, стихийное бедствие, предостережение о неизменности обстоятельств договора, случай. Установлены особенности требований Комиссии Международного права для признания определенных обстоятельств форс-мажором. Определены последствия применения форс-мажора и охарактеризованы их особенности. Установлены случаи неприменения форс-мажора международными судами и трибуналами.

Проведение одновременного допроса в уголовном судопроизводстве: особенности и проблемные аспекты

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проведение одновременного допроса в уголовном судопроизводстве: особенности и проблемные аспекты//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/provedenie-odnovremennogo-doprosa-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-osobennosti-i-problemnye-aspekty/

Аннотация: В статье авторы исследуют одно из самых распространенных следственных (розыскных) действий в уголовном процессе – допрос. Внимание сосредотачивается не на общих положениях, а на одном из видов допроса, а именно, на одновременном допросе. Целью проведения такого допроса при расследовании является выяснение причин расхождения показаний допрошенных лиц. Авторами были проанализированы не только положения уголовно-процессуального законодательства, но и доктринальные труды ученых и практиков-процессуалистов для исследования особенностей проведения этого следственного (розыскного) действия в рамках уголовного производства. Не менее интересными для исследования оказались вопросы, связанные с психологическими особенностями, которые грамотно, профессионально используют следователи, прокуроры при проведении одновременного допроса. С помощью данного следственного (розыскного) действия можно получить дополнительную информацию, узнать неизвестные ранее обстоятельства уголовного преступления, а также усилить психологическое воздействие на участника уголовного производства с целью получения правдивых показаний. Авторы проводят сравнение между допросом и одновременным допросом, обращают внимание на предмет каждого из видов. В работе возникает вопрос о целесообразности и необходимости проведения одновременного допроса, выясняются случаи, когда такое следственное (розыскное) действие является необходимым, а когда может негативно повлиять на процесс расследования, участников уголовного производства, и тому подобное. Среди ученых ведутся дискуссии о возможности проведения следственного (розыскного) действия в уголовном производстве, анализируются возможные нарушения Уголовного процессуального Кодекса Украины, которые могут быть вызваны одновременным допросом. В частности, обращается внимание на принцип доступа к правосудию, который получил свое закрепление в п. 14 ст. 7 УПК Украины. Кроме этого, авторы акцентируют внимание и на других принципах, таких как непосредственность исследования доказательств, состязательность сторон в уголовном процессе. В конце работы авторы сосредоточивают внимание на проблемных аспектах, которые довольно часто имеют место при проведении одновременных допросов, что негативно влияет на эффективность проведения расследования в целом и данного следственного (розыскного) действия в частности. Авторы также дают рекомендации, которые помогут не только избежать нарушений уголовного процессуального законодательства при проведении одновременного допроса, но и сделать действие максимально эффективным.

Обробка медичних зображень на основі алгоритму ефективної сегментації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Обробка медичних зображень на основі алгоритму ефективної сегментації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/obrobka-medichnih-zobrazhen-na-osnovi-algoritmu-efektivnoyi-segmentatsiyi/

Аннотация: Рассмотрен и проанализирован алгоритм эффективной сегментации на основе графов для обрабтки медицинских изображений позвоночника.

Проблемные аспекты введения института уголовных проступков в Украине

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблемные аспекты введения института уголовных проступков в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/problemnye-aspekty-vvedeniya-instituta-ugolovnyh-prostupkov-v-ukraine/

Аннотация: В статье авторы исследуют один из аспектов современного реформирования уголовной юстиции, а именно введение института уголовного проступка. Дискуссия по данному вопросу в Украине разворачивается уже довольно долго. Еще в 1999 году Совет Европы рекомендовал провести декриминализацию определенных преступлений или перевести их в категорию других правонарушений, чтобы за их совершение не могло быть применено лишение свободы. В то время при разработке нового уголовного кодекса данную рекомендацию решили не вводить в закон, но некоторые ученые стали говорить о необходимости создания института уголовных проступков. На сегодня данный вопрос остается до сих пор дискуссионным и среди ученых нет единого консолидированного мнения. Но несмотря на то, нужны ли такие изменения системе Украины, следует очертить, какие последствия это может иметь, чтобы можно было избежать негативных аспектов. В статье авторы обратили внимание на проблемные теоретические и практические аспекты, которые могут возникнуть при внедрении уголовных проступков в Украине. Анализ основных проблем был проведен на основе доктринальных исследований выдающихся авторов и Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". По нашему мнению, на сегодня, рассмотрение данной темы является весьма актуальным, учитывая то, что закон, который вносит изменения в некоторые нормативно-правовые акты, для введения уголовных проступков, в нашу систему уголовной юстиции, должен вступить в силу до 1 июля 2020 года. Поэтому целесообразно рассмотреть все риски и недостатки данного процесса, на основе существующей нормативно-правовой базы. В статье уделено внимание таким проблемам как: разграничение правонарушений на административные, преступления и уголовные проступки; соблюдение прав и свобод человека в рамках расследования уголовных проступков; целесообразность проведения такой реформы и др.

Соціальні мережі як засіб самоосвіти

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Соціальні мережі як засіб самоосвіти//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/12/sotsialni-merezhi-yak-zasib-samoosviti/

Аннотация: (Українська) У роботі розглядаються способи використання соціальних мереж як джерел розвитку та самоосвіти студентів ВНЗ.

Системи і методи фінансового контролінгу в організації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Системи і методи фінансового контролінгу в організації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/sistemi-i-metodi-finansovogo-kontrolingu-v-organizatsiyi/

Аннотация: (Українська) Економісти виділяють «в загальній системі контролінгу один з його центральних блоків - фінансовий контролінг. Він являє собою контролюючу систему, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямках фінансової діяльності, своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів від передбачених та прийняття оперативних управлінських рішень щодо виправлення виявлених відхилень».

Внедрение механизма общественно-полезных работ в Украине

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Внедрение механизма общественно-полезных работ в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/vnedrenie-mehanizma-obshhestvenno-poleznyh-rabot-v-ukraine/

Аннотация: В данной статье исследован опыт зарубежных стран в борьбе с неплательщиками алиментов; выяснены характерные особенности механизма общественно-полезных работ; проанализированы недостатки законодательного урегулирования данного вида административного взыскания; выдвинуты предложения по модернизации законодательного урегулирования применения к неплательщикам административного взыскания в виде общественно-полезных работ.

Фінансова присутність домогосподарств на ринку електроенергії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Фінансова присутність домогосподарств на ринку електроенергії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/finansova-prisutnist-domogospodarstv-na-rinku-elektroenergiyi/

Аннотация: (English) The article investigates the essence of the financial approach to financial support for the development of energy sector enterprises. The priority actions of generating electricity for the household are substantiated.

Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та поширення харчових продуктів із вмістом ГМО

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та поширення харчових продуктів із вмістом ГМО//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/yuridichna-vidpovidalnist-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-virobnitstva-ta-poshirennya-harchovih-produktiv-iz-vmistom-gmo/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню особливостей юридичної відповідальності за правопорушення у сфері виробництва та поширення харчових продуктів із вмістом ГМО, виявленню прогалин правового регулювання у даній сфері та визначенню кола норм, які необхідно прийняти для вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері поводження з ГМО. Авторами запропоновано внесення змін до чинного законодавства для покращення регулювання даних суспільних відносин з метою попередження неконтрольованого поширення харчових продуктів із вмістом ГМО.

Управление развитием культурно-познавательного туризма во Львовской области

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управление развитием культурно-познавательного туризма во Львовской области//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/turizm/2019/12/upravlenie-razvitiem-kulturno-poznavatelnogo-turizma-vo-lvovskoj-oblasti/

Аннотация: В работе рассматриваются теоретические аспекты развития культурно-познавательного туризма, функции и виды культурно-познавательного туризма, а также особенности культурно-познавательного туризма. Проанализировано количество культурных ресурсов Львовской области, уровень развития и популярности культурно-познавательного туризма га территории Львовщины, факторы влияния на развитие культурно-познавательного туризма. Предложены пути активизации культурно-познавательного туризма во Львовской области. Разработан план создания культурно – познавательного кластера «Замки Львовщины».

Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiyi-metodiv-finansovo-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) The article describes the definition of financial and economic security in a broad and narrow sense. The classification of methods and methods of management of protection of financial and economic security of the enterprise is presented.

Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) The article deals with the definition of information security in a broad and narrow sense. The classification of the methods of ensuring the protection of information of the enterprise, as well the most pressing treats to information security is presented.

Особливості використання камер на ділянці контролю якості друкованих плат. Порівняння характеристик камер

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості використання камер на ділянці контролю якості друкованих плат. Порівняння характеристик камер//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/osoblivosti-vikoristannya-kamer-na-dilyantsi-kontrolyu-yakosti-drukovanih-plat-porivnyannya-harakteristik-kamer/

Аннотация: (English) The publication deals with cameras for the control area, and the study of their characteristics.

Предсказание осложнений после операции протезирования аортального клапана сердца

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Предсказание осложнений после операции протезирования аортального клапана сердца//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/predskazanie-oslozhnenij-posle-operatsii-protezirovaniya-aortalnogo-klapana-serdtsa/

Аннотация: В статье рассмотрена проблема предсказания осложнений у пациентов после операции протезирования аортального клапана сердца, где объектами рассмотрения выступают показатели обследования пациентов в первую третьи сутки после операции. Решение проблемы проводится с помощью методов дискриминантного анализа, метода опорных векторов и предсказания осложнений с помощью перебора групп классов. Входные данные для улучшения результатов предсказания были расширены с помощью нелинейных преобразований.

Сучасний погляд на методи корекції гіперкаліємії

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сучасний погляд на методи корекції гіперкаліємії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/meditsina/2019/12/suchasnij-poglyad-na-metodi-korektsiyi-giperkaliyemiyi/

Аннотация: (Українська) Гіперкаліємія є життєво загрожуючим станом, який може призвести до серцево-судинних ускладнень і вимагає невідкладної терапії. Тактика корекції підвищеного рівня калію в крові має особливості залежно від ступеню тяжкості та супутніх захворювань та залишається актуальною проблемою сьогодення.

Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я

Автор: , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , и. Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/prototip-rozpodilenoyi-informatsijnoyi-infrastrukturi-dlya-elektronnoyi-ohoroni-zdorov-ya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуті приклади реалізації децентралізованих баз даних в медицині, де описано проектування, прототипування та розроблену інформаційну інфраструктуру.

Застосування сучасних методів зберігання даних в електронній охороні здоров’я

Автор: , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , и. Застосування сучасних методів зберігання даних в електронній охороні здоров’я//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/zastosuvannya-suchasnih-metodiv-zberigannya-danih-v-elektronnij-ohoroni-zdorov-ya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуті приклади використання децентралізованих баз даних в медицині, проблеми та рішення використання блокчейну для передачі та управління медичної інформації та даних, що пов’язані з охороною здоров’я у програмному забезпеченні.

Информационная система для оптимизации расписания и пути обхода пациентов семейным врачем

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Информационная система для оптимизации расписания и пути обхода пациентов семейным врачем//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/informatsionnaya-sistema-dlya-optimizatsii-raspisaniya-i-puti-obhoda-patsientov-semejnym-vrachem/

Аннотация: Проектирование и реализация информационной системы для оптимизации расписания и пути обхода пациентов семейным врачем.

Інтерактивні карти міст: створення та застосування

Автор: , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , и. Інтерактивні карти міст: створення та застосування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/interaktivni-karti-mist-stvorennya-ta-zastosuvannya/

Аннотация: (Українська) В даній за допомогою програми Tableau було досліджено густоту населення у місті Львів. Також проаналізовано розміщення та попит на мережеві супермаркети, транспортні зупинки, школи.

Використання інтернет-маркетингу для монетизації аккаунта в соціальних мережах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання інтернет-маркетингу для монетизації аккаунта в соціальних мережах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/vikoristannya-internet-marketingu-dlya-monetizatsiyi-akkaunta-v-sotsialnih-merezhah/

Аннотация: (English) The article defines and analyzes the methodology of creating a marketing strategy for business creation in social networks. Common scientific methods used: analysis and synthesis; analogy and modeling; abstraction and concretization. As a result of the research, the principles of blog creation, ways of its distribution and monetization were established. The author proposed new criteria for systematization and improvement of accounting and management of business in social networks. The conducted research and analysis helped to properly evaluate and understand the essence of the basic principles and the system of conducting and promoting a business blog.

Поширення блокчейн технології в різних галузях

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поширення блокчейн технології в різних галузях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/poshirennya-blokchejn-tehnologiyi-v-riznih-galuzyah/

Аннотация: (English) The article identifies and analyzes the diffusion of blockchain technologies in various business areas. Common scientific methods are used: analysis and synthesis; induction and deduction; analogy and modeling; abstraction and concretization; system analysis. The study identified the impact of blockchain on business performance and the subsequent impact on average citizens. The author has defined new criteria for systematization and improvement of business using blockchain technologies in modern realities. The researches and analyzes carried out help to correctly evaluate and understand the essence of the basic principles and system of introduction of blockchain systems in projects.

Семантичний аналіз тексту для інтелектуального особистого помічника клієнт-серверної платформи для взаємодії пацієнтів з лікарем

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Семантичний аналіз тексту для інтелектуального особистого помічника клієнт-серверної платформи для взаємодії пацієнтів з лікарем//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/semantichnij-analiz-tekstu-dlya-intelektualnogo-osobistogo-pomichnika-kliyent-servernoyi-platformi-dlya-vzayemodiyi-patsiyentiv-z-likarem/

Аннотация: Рассмотрены возможности и алгоритм работы личного помощника в рамках виртуальной платформы для взаимодействия пациентов с врачом.

Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/osoblivosti-auditu-finansovih-rezultativ-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У роботі було визначено поняття аудиту та аудиту фінансових результатів діяльності. Визначено особливості аудиту фінансової звітності на українських підприємствах. Автором проаналізовано та узагальнено праці сучасних вчених, щодо аудиту фінансової звітності. Визначено актуальність проведених досліджень та наведено практичну значущість роботи. Було висвітлено основні етапи аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, а також узагальнено особливості аудиту фінансових результатів підприємства. Доведено, що основні вимоги, що ставляться до фінансової звітності, - це бути корисним для користувачів. Встановлено, що якісні характеристики фінансової звітності неоднакові; вони підлягають коригуванню, насамперед пов'язаному зі змінами в економічних реаліях країни. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні облікової політики підприємств України, а також при формуванні спеціальної фінансової звітності для задоволення потреб основних користувачів.

Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) Theoretical essence of concept of investment activity of enterprise is certain in the article. Given compressed description to the stages of management investment activity on an enterprise. Separate directions of increase efficiency of process of management investment activity of enterprise are offered taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Перспективні способи використання змащувано-охолоджуючої рідини в обробленні металів різанням

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Перспективні способи використання змащувано-охолоджуючої рідини в обробленні металів різанням//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/perspektivni-sposobi-vikoristannya-zmashhuvano-oholodzhuyuchoyi-ridini-v-obroblenni-metaliv-rizannyam/

Аннотация: (Українська) Ефективність застосування ЗОР сильно залежить від способу її подачі в зону різання. Найбільш розповсюджені наступні способи використання ЗОР: вільно падаючим струменем; під тиском через соплові насадки; під високим тиском через канали в інструменті з виходом в зону різання; в розпиленому стані [1].

Логістичні компанії як суб’єкти агробізнесу

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Логістичні компанії як суб’єкти агробізнесу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/logistichni-kompaniyi-yak-sub-yekti-agrobiznesu/

Аннотация: (Українська) У даній статті комплексно досліджено та проаналізовано питання щодо визначення місця логістичних компаній у сфері сучасного агробізнесу України. Визначено на підставі робіт видатних зарубіжних та вітчизняних вчених науковий підхід щодо розуміння поняття логістики, її головну ідею, мету та принципи. Наведено приклади деяких практичних кейсів, які дозволяють безпосередньо побачити істинне значення та місце логістичних компаній для розвитку відносин за участю суб’єктів агробізнесу.

Комунікаційна політика підприємств туристичного бізнесу

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Комунікаційна політика підприємств туристичного бізнесу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/komunikatsijna-politika-pidpriyemstv-turistichnogo-biznesu/

Аннотация: (English) This article is devoted to the problem of communication activity in the field of tourism. Exploring the various communication aspects, we find the importance of the communication process in the provision of tourist services.

Сутність, еволюція та переваги застосування єдиного податку

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сутність, еволюція та переваги застосування єдиного податку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/sutnist-evolyutsiya-ta-perevagi-zastosuvannya-yedinogo-podatku/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність, еволюцію становлення єдиного податку та виокремлено його переваги застосування суб’єктами малого підприємництва.

Правова система Європейського Союзу

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Правова система Європейського Союзу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravova-sistema-yevropejskogo-soyuzu/

Аннотация: (English) The article discusses and analyzes some directions of development of the legal system of the European Union such as the definition of systematic nature; the formation of a common European law system; formation of rules of law.

Анализ страхового процесса туризма и особенности его развития в Украине

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Анализ страхового процесса туризма и особенности его развития в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/analiz-strahovogo-protsessa-turizma-i-osobennosti-ego-razvitiya-v-ukraine/

Аннотация: В статье рассмотрено понятие страхования в туризме как система отношений между страховой компанией и туристом по защите его жизни и здоровья и имущественных интересов при наступлении страховых случаев. Проведена оценка специфических закономерностей развития страхования в сфере туризма в Украине. Дан анализ основных тенденций развития страхования туризма во взаимосвязи с развитием туризма как отрасли.

Теоретико-практичний аналіз створення єдиної європейської армії

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Теоретико-практичний аналіз створення єдиної європейської армії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/teoretiko-praktichnij-analiz-stvorennya-yedinoyi-yevropejskoyi-armiyi/

Аннотация: Статья посвящена освещению одной из актуальных теоретико-практических проблем, возникших в рамках функционирования Европейского Союза, как формирование самостоятельных войск Евросоюза; рассмотрению единой европейской армии в качестве средства и необходимого элемента обеспечения существования суверенной Европы; анализу на основе отечественного и международного опыта возможных положительных и отрицательных аспектов создания собственных автономных вооруженных формирований в пределах Евросоюза и целесообразности реализации этой идеи в целом.

Актуальні проблеми електронного доказу в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Актуальні проблеми електронного доказу в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/aktualni-problemi-elektronnogo-dokazu-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Стрімкий розвиток та запровадження новітніх технологій та, зокрема, розповсюдження використання електронних ресурсів для комунікації, зумовлюють пошук нових підходів до врегулювання суспільних відносин у різноманітних галузях. У сучасному світі законодавство є основним регулятором суспільного життя, має втілювати найбільш необхідні потреби суспільства та підлаштовуватися під оберти його розвитку. З огляду на це, першочергового значення набуває правова регламентація використання електронних засобів доказування у цивільному процесуальному законодавстві. А саме − визначення порядку подання та дослідження критеріїв достовірності та допустимості е-доказів.

Інформaційні технології в бaнківській системі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інформaційні технології в бaнківській системі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/informatsijni-tehnologiyi-v-bankivskij-sistemi/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто поняття «банківські інновації». Досліджено теперішній стан нових банківських продуктів в Україні та наведено параметри послуг, які надають українські банки порівняно з іноземними. Технологію блокчейн, її принципи функціонування та сфери застосування.

Принцип публичности судебного разбирательства как основа права на справедливый суд в гражданском процессе

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Принцип публичности судебного разбирательства как основа права на справедливый суд в гражданском процессе//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/printsip-publichnosti-sudebnogo-razbiratelstva-kak-osnova-prava-na-spravedlivyj-sud-v-grazhdanskom-protsesse/

Аннотация: Статья посвящена исследованию принципа публичности как основы права на справедливый суд в гражданском судопроизводстве, с учетом последних законодательных изменений, а также решений Европейского суда по правам человека.

Механизм управления финансовыми результатами страховщика на примере ЧАО СК «Альфа Страхование»

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Механизм управления финансовыми результатами страховщика на примере ЧАО СК «Альфа Страхование»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/mehanizm-upravleniya-finansovymi-rezultatami-strahovshhika-na-primere-chao-sk-alfa-strahovanie/

Аннотация: В работе предложена единая методология управления финансовыми потоками субъектов страхового дела, что дает возможность сформулировать механизм структуризации и группировки элементов финансового потока с определением набора базовых качественных и количественных характеристик, который позволит принципиально по новому сформулировать критерии, цели и стратегию управления финансовыми потоками в страховых организациях.

Процесс проведение сделок слияния и поглощения с использованием долгового капитала и перспективы его использования в Украине

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Процесс проведение сделок слияния и поглощения с использованием долгового капитала и перспективы его использования в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/protsess-provedenie-sdelok-sliyaniya-i-pogloshheniya-s-ispolzovaniem-dolgovogo-kapitala-i-perspektivy-ego-ispolzovaniya-v-ukraine/

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы и исторические аспекты формирования финансового механизма использования долгового капитала и использования этого инструмента в Украине.

Методика лингвостатистического анализа перевода произведения

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методика лингвостатистического анализа перевода произведения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2019/12/metodika-lingvostatisticheskogo-analiza-perevoda-proizvedeniya/

Аннотация: Рассмотрена методика лингвостатистичного анализа перевода произведения. Определена сущность художественного перевода и лингвостатистичного анализа. Описаны типы перевода и основные требования к художественному переводу, а именно: точность, краткость, ясность и литературность. Важным фактором является лексико-семантические трансформации художественного произведения, которые были рассмотрены также в данной статье. Исследовано семантический и коммуникативный методы перевода произведений.

Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/bankivski-poslugi-z-kredituvannya-fizichnih-osib-problemi-ta-perspektivi-rozvitku/

Аннотация: (Українська) Статтю присвячено проблемам банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Проаналізовано основні тенденції банківського кредитування та фактори, які на нього впливають. Визначено причини негативних тенденцій у сфері банківського кредитування фізичних осіб в Україні.

Визначення автора тексту з використанням ANN

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Визначення автора тексту з використанням ANN//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/viznachennya-avtora-tekstu-z-vikoristannyam-ann/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглядається застосування штучних нейронних мереж в задачах класифікації текстів та визначення автора невідомого тексту на основі стилістичних особливостей письма. Для навчання нейронної мережі були взяті твори двох українських письменників, щоб аналізувати та класифікувати стилі, кожного з авторів.

Особенности правового регулирования охраны труда женщин в Украине

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особенности правового регулирования охраны труда женщин в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-ohrany-truda-zhenshhin-v-ukraine/

Аннотация: В данной статье исследованы особенности правового регулирования охраны труда женщин в Украине. Автором были проанализированы специальные нормы охраны труда женщин, освещены основные понятия об особенностях труда женщин, охране материнства, льготы, связанные с ее специальным статусом. Также охарактеризованы основные проблемы правового регулирования в сфере охраны труда, оплаты труда женщин. В работе проанализированы права женщин на охрану их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, на здоровые и безопасные условия труда, а также права на отпуска разного вида и условия их предоставления.

Механізм утворення слідів папілярних узорів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Механізм утворення слідів папілярних узорів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/mehanizm-utvorennya-slidiv-papilyarnih-uzoriv/

Аннотация: (English) The article deals with the issues of the mechanism of trace formation - the system of components of the process of formation of trace-reflections. Such a mechanism may be different: the formation can occur as a result of physical, chemical, biological and other processes.

Інвестиції як фактор економічного зростання

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Інвестиції як фактор економічного зростання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/investitsiyi-yak-faktor-ekonomichnogo-zrostannya/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто інвестиції як фактор економічного зростання. Проаналізовано статистичні дані, які відображають обсяг інвестицій в українську економіку. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають збільшенню інвестицій. Обґрунтовано значущість інвестицій, як фактора соціально-економічного розвитку країни.

Методи діагностики біомедичних сигналів та автоматичне визначення порушень серцевого ритму на прикладі фібриляції передсердь

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методи діагностики біомедичних сигналів та автоматичне визначення порушень серцевого ритму на прикладі фібриляції передсердь//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/metodi-diagnostiki-biomedichnih-signaliv-ta-avtomatichne-viznachennya-porushen-sertsevogo-ritmu-na-prikladi-fibrilyatsiyi-peredserd/

Аннотация: (English) The features of construction of an automatic analyzer on the example of cardiac arrhythmia in the form of atrial fibrillation are considered, the best method of machine learning for the solution of this problem is substantiated.

Управління фінансовими ресурсами підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління фінансовими ресурсами підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/upravlinnya-finansovimi-resursami-pidpriyemstva/

Аннотация: В статье автором приведены подходы к рассмотрению понятия «управление финансовыми ресурсами»; определено, что оценка уровня финансов предприятия, в частности анализ состава и структуры финансовых ресурсов, является необходимым этапом при осуществлении эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятия.

Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovi-problemi-realizatsiyi-ekologichnoyi-samosvidomosti-gromadyan-cherez-gromadskij-ekologichnij-kontrol-v-ukrayini-2/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено проблемні питання реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль. Було проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти та національне законодавство, на основі чого було здійснено висновок щодо важливості та необхідності вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює питання громадського контролю в Україні.

Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та методи оцінювання

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та методи оцінювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/finansovo-ekonomichna-bezpeka-pidpriyemstva-sutnist-ta-metodi-otsinyuvannya/

Аннотация: (Українська) У статті проведено аналіз існуючих підходів щодо визначення сутності поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" та розглянуто основні методи й критерії оцінювання її рівня.

Особливості українського перекладу роману Майкла Ондатже «Англійський пацієнт»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості українського перекладу роману Майкла Ондатже «Англійський пацієнт»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2019/12/osoblivosti-ukrayinskogo-perekladu-romanu-majkla-ondatzhe-anglijskij-patsiyent/

Аннотация: (English) Concepts and features of Ukrainian translation are established. The specificity of the translation mapping transformations. The peculiarities of the Ukrainian translation of Michael Ondaatje’s novel «The English Patient» are analyzed.

Запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/zaprovadzhennya-elektronnogo-pravosuddya-v-tsivilnomu-sudochinstvi/

Аннотация: Статья посвящена исследованию современного состояния и будущих этапов внедрения различных информационных технологий в гражданское судопроизводство в Украине. Определены основные проблемы и перспективы электронного правосудия. Проанализированы европейские стандарты и зарубежный опыт по данному вопросу. Исследовано отечественные планы стратегического развития электронного судопроизводства и состояние их имплементации в действующее законодательство и практику. Определяются перспективы и направления развития электронного правосудия в гражданском судопроизводстве.

Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovi-problemi-realizatsiyi-ekologichnoyi-samosvidomosti-gromadyan-cherez-gromadskij-ekologichnij-kontrol-v-ukrayini/

Аннотация: (English) This article analyzes EU norms, the procedure of the interaction of EU norms and Ukrainian legislation. It is noted that Ukraine ratified the Association Agreement between Ukraine and the European Union and its Member States in September 2014, from now all public authorities with competence in the field of European integration must ensure the effective and rational fulfillment of their international legal obligations. An essential structural element of the Agreement is the interaction of Ukrainian legislation with EU law. It is stated that the Association Agreement is about 355 acts of the European Union, the norms of which should be enshrined and applied to the national structure of Ukrainian law, since the development of a rational mechanism for the interaction of Ukrainian legislation with the EU legislation is a leading structural element that has a direct relationship with the formation and creation of public policy of Ukraine in general.

Управління фінансовим потенціалом підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління фінансовим потенціалом підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/upravlinnya-finansovim-potentsialom-pidpriyemstva/

Аннотация: (English) The article analyzes the essence of the concepts of "financial potential" and "management of financial potential". The main aspects of effective management of the financial potential of the enterprise are investigated.

Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/dotrimannya-printsipu-zakonnosti-kriminalnogo-provadzhennya-u-pravozastosovnij-diyalnosti-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini/

Аннотация: Принципы уголовного производства это общепризнанные стандарты, определяющие сущность уголовного производства, обеспечивая охрану прав, свобод и законных интересов участников уголовного производства. Одним с таких принципов является принцип законности. В этой статье охарактеризован принцип законности и рассмотрены тенденции его реализации в деятельности Европейского суда по правам человека. Особое внимание уделяется изучению содержания понятия «законности», как оно толкуется Европейским судом по правам человека, определены принципы уголовной юстиции Европейского Союза. Проблема законности - одна из центральных в общей теории государства и права. Актуальность ее очевидна как с теоретической, так и с практической точки зрения. Важность этой проблемы объясняется тем, что понятие законности неразрывно связано с такими институтами и сторонами государственно-правовой жизни общества, как функции государства, правотворчество, формы реализации права, демократии, права, свободы и обязанности личности.

WebGL, вимірювання продуктивності та методи оптимізації WebGL -додатків в браузері

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. WebGL, вимірювання продуктивності та методи оптимізації WebGL -додатків в браузері//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/webgl-vimiryuvannya-produktivnosti-ta-metodi-optimizatsiyi-webgl-dodatkiv-v-brauzeri/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз методів вимірювання продуктивності WebGL-додатків. Розглянуто методи оптимізації роботи шейдерів WebGL та відтворення об’єктів.

Оптимізація пам’яті та оптимізації продуктивності WebGL

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимізація пам’яті та оптимізації продуктивності WebGL//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/optimizatsiya-pam-yati-ta-optimizatsiyi-produktivnosti-webgl/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз методів вирішення поширених проблем пов’язаних з продуктивністю WebGL. Сформульовано основні підходи у використанні пам’яті, роботі з активами та оптимізації розміру побудованого WebGL-додатку.

Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/doslidzhennya-pokaznikiv-konkurentospromozhnosti-na-pidpriyemstvi-ta-sposobi-yih-pidvishhennya/

Аннотация: (English) Every business is asked questions about improving its own competitiveness. High competitiveness is caused by satisfaction and willingness of consumers to buy products for the second time, absence of bad reviews about the company from the side of people, partners, shareholders and prestige of work in this company. Company competitiveness is a multifaceted concept that includes many indicators. The most important role today is played by the marketing component of the enterprise's competitiveness. Ensuring competitiveness is an important problem, the solution of which is related to the improvement of the development, manufacture, sale and maintenance of products, that is, with the implementation of purposeful activities for the establishment, formation and maintenance of the necessary level of competitiveness at all stages of the product life cycle. The competitiveness of an enterprise refers to a higher-level competitive entity and, as a consequence, is a more capacious concept, that is, it includes a larger number of parameters analyzed. New players appear in the confectionery market in Ukraine every year. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists and specialists in the field of competitiveness management and data of PJSC “Kharkov Biscuit Factory”. The paper analyzes the level of competitiveness of PJSC "Kharkov Biscuit Factory", and selects and substantiates the directions for increasing the level of competitiveness. The developed recommendations will be implemented in the enterprise. Today, it is considered that ensuring the sustainability of improving the competitiveness of the enterprise in the long run is possible only if all the determinants of competitiveness are subjected to continuous and continuous improvement.

Механизм управления кредитованием клиентов банка

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Механизм управления кредитованием клиентов банка//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/mehanizm-upravleniya-kreditovaniem-klientov-banka/

Аннотация: Статья посвящена особенностям механизма управления кредитованием клиентов банка. Цель научной работы состоит в исследовании механизма кредитования клиентов на примере украинского банка. В статье исследовано организационную структуру кредитного департамента банка, осуществлено структурирование функций и задач отделов, входящих в кредитный департамент, - предварительного контроля и рассмотрения кредитных заявок, документального оформления выдачи кредитов, кредитного мониторинга, кредитного анализа, кредитных рисков и работы с проблем- ими кредитам. Исследована бизнес-процессы процессы кредитования клиентов в разрезе этапов работы с клиентами - рассмотрение заявки (ходатайство) на получение кредита, изучение рисков и оценка платежеспособности заемщика, структурирование кредита, проведение переговоров и заключение договора, контроль за целевым использованием и своевременным возвратом, закрытие кредитного договора . Систематизированы факторы и источники кредитоспособности заемщика банка и специфику их оценки со стороны банковского учреждения, в том числе материалы, полученные в ходе предварительного этапа непосредственно от заемщика; материалы, которые находятся в архиве и базе данных самого банка; материалы внешних источников.

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovoj-status-inostrantsev-i-lits-bez-grazhdanstva/

Аннотация: В статье исследованы особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, проанализированы нормативно-правовые акты в этой сфере, а также реализацию принципа равенства прав и свобод.

Напрямки підвищення фінансової стабільності банків в Україні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Напрямки підвищення фінансової стабільності банків в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/napryamki-pidvishhennya-finansovoyi-stabilnosti-bankiv-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Рoзвитoк cиcтeми укрaїнcьких бaнкiв дeдaлi з бiльшoю oчeвиднicтю вимaгaє кeрiвництвa кoмeрцiйних бaнкiв пeрeхoду вiд iнтуїтивнoгo, cтихiйнoгo упрaвлiння дo вивaжeнoгo, oбґрунтoвaнoгo тa прoфeciйнoгo, тaкoгo щo cпирaєтьcя нa пeвну aнaлiтичну бaзу. У зв'язку з цим пeрeд cпeцiaлicтaми кoмeрцiйних бaнкiв, їх дiлoвими пaртнeрaми, дeржaвними нaглядoвими oргaнaми пocтaє питaння прo нeoбхiднicть зacтocувaння пeвних мeтoдiв i прийoмiв, якi б нaдaвaли iнфoрмaцiю прo пoтoчний тa мaйбутнiй cтaн бaнку, йoгo пoтeнцiйнi мoжливocтi, cлaбкi cтoрoни тoщo. У cтaттi рoзглянутo мeтoди пoкрaщeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi кoмeрцiйних бaнкiв тa шляхи її пiдвищeння, знaчeння її для рoзвитку eкoнoмiки Oбґрунтoвaнo вaгoмicть фiнaнcoвoї cтiйкocтi в дiяльнocтi фiнaнcoвo-крeдитних уcтaнoв.

Правовая охрана климата в Украине

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Правовая охрана климата в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovaya-ohrana-klimata-v-ukraine/

Аннотация: В работе проводится исследование о важности правовой охраны климата в мире и, в частности, в Украине. Проводится анализ, во-первых, международных актов, поскольку они являются основой для национального законодательства Украины в сфере охраны климата. И, конечно, анализируется национальное законодательство по климату, который является объектом правовой охраны. Нормативно-правовая база в соответствующей сфере появилась относительно недавно и эта база еще не является многочисленной. Законодательство представлено, в первую очередь, международными, а также национальными правовыми актами, которые были приняты на базе первых.

Проблеми виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблеми виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/problemi-viplati-shhorichnoyi-razovoyi-groshovoyi-dopomogi-do-5-travnya-veteranam-vijni/

Аннотация: (Українська) В статті аналізуються колізії українського законодавства, які призводять до позбавлення права ветеранів війни на отримання щорічної разової грошової допомоги до 5-го травня у встановленому Законом розмірі, а також встановлюються шляхи забезпечення виконання державою соціальних гарантій передбачених Конституцією та законодавством України.

Процесс осуществления финансового мониторинга в банковской сфере Украины

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Процесс осуществления финансового мониторинга в банковской сфере Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/protsess-osushhestvleniya-finansovogo-monitoringa-v-bankovskoj-sfere-ukrainy/

Аннотация: В статье описаны операции, которые подлежат финансовому мониторингу и рассмотрено процедуру осуществления финансового мониторинга в банках Украины.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала