Тег: витрати

Оптимизация операционных расходов производственных предприятий Украины на основе методов таргет-костинга та кайдзен-философии

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимизация операционных расходов производственных предприятий Украины на основе методов таргет-костинга та кайдзен-философии//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/1/optimizatsiya-operatsionnyh-rashodov-proizvodstvennyh-predpriyatij-ukrainy-na-osnove-metodov-target-kostinga-ta-kajdzen-filosofii/

Аннотация: В статье рассмотрены основные современные модели управления затратами предприятия в разрезе стратегического и текущего планирования. Установлена взаимосвязь стратегического планирования управления затратами с учетно-аналитическими процедурами предприятия. Рассмотрены основные принципы применения таких методов как Таргет-костинг и Кайдзен-костинг. Определены перспективы применения данных методов в совокупности, для максимально эффективной реализации поставленных целей предприятий.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Аннотация: В статье определена теоретическая сущность понятия политики управления задолженностью на предприятии. Предоставлена сжатая характеристика отдельных стадий процесса управления задолженностью на предприятии. Исследованы особенности процесса управления задолженностью предприятия с учетом рыночных условий ведения хозяйства в Украине.

Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/vdoskonalennya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-rozrahunkiv-z-oplati-pratsi-na-pidpriyemstvah-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Аннотация: (Українська) У статті визначено проблемні питання організації внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на всіх етапах його виконання на рівні суб’єктів господарювання. Також досліджено методичне забезпечення внутрішнього контролю заробітної плати з урахуванням особливостей попереднього, поточного та наступного контролю на підприємствах. В результаті досліджень багатьох науковців можна констатувати той факт, що результати даних досліджень зрідка застосовуються у практиці підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. З’ясовано, що організація внутрішньогосподарського контролю та обліку оплати праці є дуже відповідальною ділянкою в процесі господарювання, яка впливає на результативність праці робітників, витрати підприємства та його доход. Визначено, що цю проблему необхідно розглядати не лише на рівні підприємства, а деталізувати нормативними актами на рівні держави, враховуючи галузеві особливості, територіальне місце розташування суб'єкта господарювання та специфіку напрямків його діяльності.

Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/ekonomichna-sutnist-vitrat-z-pozitsiyi-buhgalterskogo-obliku/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглянуто і узагальнено основні дефініції категорії «витрати», які наведено в законодавчо-нормативних актах та сучасних наукових працях, для їх достовірного відображення в бухгалтерському обліку у відповідності до діючого законодавства. В якості методичної бази дослідження використано методи узагальнення і порівняння. Запропоновано авторське визначення витрат з позиції бухгалтерського обліку.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала