Тег: законність

Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/poglyadi-chezare-bekkaria-v-porivnyanni-z-natsionalnim-zakonodavstvom/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена розгляду творчості видатного італійського юриста Чезаре Беккаріа, що був родоначальником "класичної школи" в теорії кримінального права та зробив значний внесок в науки про кримінальне право та кримінальний процес, відступивши від середньовічних традицій на користь гуманізму. В даній статті було здійснено змістовий аналіз філософсько-правових поглядів Чезаре Беккаріа, що викладені в його праці «Про злочини і покарання». Наводиться обґрунтування щодо історичного впливу поглядів автора на формування законодавства Російської імперії. Зазначено, що тодішні погляди Беккаріа знайшли своє відображення не тільки в законодавстві різних країн й в «Наказі» Катерини ІІ, а й в сучасній Конституції України, Кримінальному Кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, а також у низці інших законів. Через те, можна вважати, що Беккаріа забезпечив подальший розвиток і закріплення принципу «верховенства права» не тільки в міжнародному законодавстві, а й в законодавстві різних країн світу. У статті приділено особливу увагу розгляду таких явищ, як: «право покарання», «свідки», «засідателі», «тортури», «присяга», «покарання для дворян», що, в свою чергу, розкриті в праці «Про злочини і покарання» Чезаре Беккаріа. Також було здійснено порівняння зазначених явищ з положеннями сучасного українського законодавства. Визначено, що життя і свобода громадянина є найвищим благом, що існує необхідність прирівняти усіх свідків в їхньому правовому положенні, що ідеальною формою судочинства є вирішення справ професійними суддями спільно з народними засідателями, що тортури є недопустимими і жоден громадянин не може бути названий злочинцем до винесення вироку суду, що присяга обвинуваченого в суді є пережитком минулого, а дворяни мають бути прирівняним до простих людей перед законом.

Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/dotrimannya-printsipu-zakonnosti-kriminalnogo-provadzhennya-u-pravozastosovnij-diyalnosti-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini/

Аннотация: Принципы уголовного производства это общепризнанные стандарты, определяющие сущность уголовного производства, обеспечивая охрану прав, свобод и законных интересов участников уголовного производства. Одним с таких принципов является принцип законности. В этой статье охарактеризован принцип законности и рассмотрены тенденции его реализации в деятельности Европейского суда по правам человека. Особое внимание уделяется изучению содержания понятия «законности», как оно толкуется Европейским судом по правам человека, определены принципы уголовной юстиции Европейского Союза. Проблема законности - одна из центральных в общей теории государства и права. Актуальность ее очевидна как с теоретической, так и с практической точки зрения. Важность этой проблемы объясняется тем, что понятие законности неразрывно связано с такими институтами и сторонами государственно-правовой жизни общества, как функции государства, правотворчество, формы реализации права, демократии, права, свободы и обязанности личности.

Еколого-правова характеристика біоконверсії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Еколого-правова характеристика біоконверсії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/10/ekologo-pravova-harakteristika-biokonversiyi/

Аннотация: (English) The article examines the social relations that result in the formation of different types of waste оn the territory of Ukraine, the classification of which is given in the article. Scientific arguments have shown that waste is a negative factor affecting the state of the environment and environmental security of the state. Implementation of effective measures to address the issue of waste management, including the introduction of bioconversion, is proposed.. The article discusses the state of the state politics in the field of waste management as a set of statutory goals, objectives and directions of activity of the bodies of the state. The article provides examples of cyclic production, proposes using of international technological and legal experience. The article proposes possible options for improving waste legislation and efficient environmental production.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала