On the issue of preventing and combating corruption in the judiciary

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. On the issue of preventing and combating corruption in the judiciary//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №8. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/8/1-8/

Annotation: Based on the study of the theory and generalization of judicial practice of Ukraine, the article presents the results of research on the prevention and combating of corruption in the judiciary, as well as presents the relevant conclusions and proposals in this direction.

Псевдоплатоновы тела из магнитных сфер

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Псевдоплатоновы тела из магнитных сфер//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/7-7/

Annotation: (Русский) В данной работе рассматриваются принципы построения геометриче-ских объектов из сферических магнитов в виде сцепленных кольцевых це-почек с числом сфер, соответствующим арифметическим прогрессиям с разностями 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Полученные в результате полые пирамидки могут образовывать тела, очень похожие на Платоновы, но не являющи-еся ими. Как ни странно, возможны двуугольные и даже одноугольные пи-рамидки, также образующие объёмные тела. Более того, задача о пира-мидках из шаров имеет непосредственное отношение к криптографии на эллиптических кривых.

Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/7/6-7/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто сутність управлінського обліку. Також, досліджено роль управлінського обліку для оцінки якості продукції та обліку витрат. На сьогодні, досить жорстка конкуренція між суб’єктами господарювання формує нові вимоги щодо управління підприємство, а особливо таким важливим етапом, як витрати на продукцію. Нажаль, ще існують невирішені проблеми, пов'язані з практичною організацією обліку витрат на якість продукції. Саме тому виникає потреба в планомірному та раціональному керуванні витратами. Рівень витрат характеризує не тільки локальне підприємство, а й економіку в цілому. Підвищення вимог та потреб споживачів до якості продукції зумовлює швидку реакцію підприємства на відповідні зміни та прийняття управлінських рішень. На меті мається безпосереднє зростання конкурентоспроможності та підвищення іміджу підприємства. Саме налагодженість інформаційних потоків між системами бухгалтерського обліку та управління сформує можливість вчасно, ефективно та результативно забезпечувати даними для прийняття подальших рішень управлінським персоналом усіх рівнів. Тому виникає потреба у впровадженні ефективної системи управління виробничими витратами для формування інформаційного об’єму певних облікових даних з метою мінімізації та оптимізації витрат, одночасно не погіршуючи якість продукції.

Features of journalists access to court hearings on criminal cases in Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Features of journalists access to court hearings on criminal cases in Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/4/14-7/

Annotation: The article reveals the features of journalists access to court hearings to consider criminal cases in Ukraine, and on the basis of this, general conclusions are formulated that have theoretical and practical significance.

Right to a fair trial in the context of article 6 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Right to a fair trial in the context of article 6 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/5/17-4/

Annotation: Based on the study of the theory and generalization of judicial practice, in the article analyzes the main provisions of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and reveals their content through the prism of the practice of the European Court of Human Rights.

The role of courts in a democratic society

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The role of courts in a democratic society//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/7/5-7/

Annotation: Based on the study of the theory and generalization of judicial practice, the article presents the results of research findings on the role of courts in a democratic society.

Хороший источник энтропии

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Хороший источник энтропии//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/4-6/

Annotation: (Русский) В данной работе рассматриваются вопросы создания источника энтропии для применения в генераторах случайных бит для криптографических приложений. Показано, что характеристики источника энтропии можно приблизить к идеальным настолько, что для обнаружения отличия такого источника от идеального потребуется очень много времени.

Шляхи удосконалення та особливості обліку оплати праці

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Шляхи удосконалення та особливості обліку оплати праці//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/2021/3-6/

Annotation: (Українська) У статті відображено тлумачення сутності та значення заробітної плати. Розглянуто мету обліку з оплати праці. Зазначено особливості досліджуваного виду обліку та наведені приклади можливих удосконалень. Першочергове значення в мотивації щодо роботи у працівників, є грошова винагорода, а саме заробітна плата. Вона є важливим аспектом підвищенням зацікавленості працюючих у результаті власної праці, продуктивності, збільшення обсягів виробництва, поліпшення якості асортименту продукції тощо. ЇЇ економічну категорії відносять до найскладніших, адже облік праці на підприємствах потребує точних та оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників витрат робочого часу, виробничі витрати. Для будь-якого підприємства заробітна плата його працівників є однієї з найважливіших й одночасно, найбільших статей витрат. Стан обліку оплати праці невпинно потребує впроваджень щодо вдосконалення. На всіх етапах розвитку економіки і суспільства матеріальна винагорода за працю була й залишається надалі найважливішим трудовим стимулом. Саме тому існує необхідність у ретельному виборі напрямів удосконалення оплати праці з метою створення ефективної системи розрахунків.

Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/7/2-6/

Annotation: (Українська) У статті розкрито сутність виробничих запасів як об’єкту обліку та перелічено основні види даного резерву. Також розглянуто класифікаційні ознаки виробничих запасів та їх скорочене тлумачення. Перелічені напрями обліку виробничих запасів та основні методи відпуску запасів у виробництво. Наразі, у час стрімкого економічного розвитку підприємницької діяльності, керівництво будь-якого підприємства націлено на пошук нових та інноваційних методів управління, а в особливості, виробництвом продукції. Сировина та матеріали є основоположними елементами собівартості продукції, ефективне використання яких призведе до підвищення прибутковості фірми. Як наслідок, галузеві особливості виробництва того чи іншого виду продукції вимагають доцільних та різноманітних рішень конкретних питань стосовно методики та техніки ведення обліку запасів. Облік, як складова частина інформаційного забезпечення системи управління підприємством, набуває вагоме місце, а в особливості у стратегічному плануванні. Тобто, одним із перших питань виробничого процесу та обліку постає удосконалення облікового процесу виробничих запасів на підприємстві.

Підвищення об’єктивності розрахунку зупинного шляху транспортних засобів при гальмуванні на мокрому асфальтобетонному покритті

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Підвищення об’єктивності розрахунку зупинного шляху транспортних засобів при гальмуванні на мокрому асфальтобетонному покритті//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/1-7/

Annotation: (Українська) Проведено теоретичний аналіз щодо використання при проведенні автотехнічних досліджень значень сповільнення легкових автомобілів на мокрому дорожньому покриті. Показано приклади експериментального встановлення сповільнень транспортних засобів

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine