До питання запобігання і протидії корупції в судовій сфері

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. До питання запобігання і протидії корупції в судовій сфері//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/8/1-8/

Анотація: На основі вивчення теорії та узагальнення судової практики України у статті представлено результати дослідження, що стосуються питання запобігання і протидії корупції в судовій сфері, а також наведено відповідні висновки і пропозиції у цьому напрямі.

Псевдоплатоновы тела из магнитных сфер

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Псевдоплатоновы тела из магнитных сфер//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/7-7/

Анотація: (Русский) В данной работе рассматриваются принципы построения геометриче-ских объектов из сферических магнитов в виде сцепленных кольцевых це-почек с числом сфер, соответствующим арифметическим прогрессиям с разностями 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Полученные в результате полые пирамидки могут образовывать тела, очень похожие на Платоновы, но не являющи-еся ими. Как ни странно, возможны двуугольные и даже одноугольные пи-рамидки, также образующие объёмные тела. Более того, задача о пира-мидках из шаров имеет непосредственное отношение к криптографии на эллиптических кривых.

Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/7/6-7/

Анотація: У статті розглянуто сутність управлінського обліку. Також, досліджено роль управлінського обліку для оцінки якості продукції та обліку витрат. На сьогодні, досить жорстка конкуренція між суб’єктами господарювання формує нові вимоги щодо управління підприємство, а особливо таким важливим етапом, як витрати на продукцію. Нажаль, ще існують невирішені проблеми, пов'язані з практичною організацією обліку витрат на якість продукції. Саме тому виникає потреба в планомірному та раціональному керуванні витратами. Рівень витрат характеризує не тільки локальне підприємство, а й економіку в цілому. Підвищення вимог та потреб споживачів до якості продукції зумовлює швидку реакцію підприємства на відповідні зміни та прийняття управлінських рішень. На меті мається безпосереднє зростання конкурентоспроможності та підвищення іміджу підприємства. Саме налагодженість інформаційних потоків між системами бухгалтерського обліку та управління сформує можливість вчасно, ефективно та результативно забезпечувати даними для прийняття подальших рішень управлінським персоналом усіх рівнів. Тому виникає потреба у впровадженні ефективної системи управління виробничими витратами для формування інформаційного об’єму певних облікових даних з метою мінімізації та оптимізації витрат, одночасно не погіршуючи якість продукції.

Особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/4/14-7/

Анотація: У статті розкрито особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні, і на основі цього сформульовано загальні висновки, які мають теоретичне і практичне значення.

Право на справедливий суд в контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на справедливий суд в контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/5/17-4/

Анотація: На основі вивчення теорії та узагальнення судової практики у статті аналізуються основні положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і розкривається їх зміст крізь призму практики Європейського суду з прав людини.

Роль судів у демократичному суспільстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль судів у демократичному суспільстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/7/5-7/

Анотація: На основі вивчення теорії та узагальнення судової практики у статті представлено результати досліджень, які стосуються ролі судів у демократичному суспільстві.

Хороший источник энтропии

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Хороший источник энтропии//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/4-6/

Анотація: (Русский) В данной работе рассматриваются вопросы создания источника энтропии для применения в генераторах случайных бит для криптографических приложений. Показано, что характеристики источника энтропии можно приблизить к идеальным настолько, что для обнаружения отличия такого источника от идеального потребуется очень много времени.

Шляхи удосконалення та особливості обліку оплати праці

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Шляхи удосконалення та особливості обліку оплати праці//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2021/3-6/

Анотація: У статті відображено тлумачення сутності та значення заробітної плати. Розглянуто мету обліку з оплати праці. Зазначено особливості досліджуваного виду обліку та наведені приклади можливих удосконалень. Першочергове значення в мотивації щодо роботи у працівників, є грошова винагорода, а саме заробітна плата. Вона є важливим аспектом підвищенням зацікавленості працюючих у результаті власної праці, продуктивності, збільшення обсягів виробництва, поліпшення якості асортименту продукції тощо. ЇЇ економічну категорії відносять до найскладніших, адже облік праці на підприємствах потребує точних та оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників витрат робочого часу, виробничі витрати. Для будь-якого підприємства заробітна плата його працівників є однієї з найважливіших й одночасно, найбільших статей витрат. Стан обліку оплати праці невпинно потребує впроваджень щодо вдосконалення. На всіх етапах розвитку економіки і суспільства матеріальна винагорода за працю була й залишається надалі найважливішим трудовим стимулом. Саме тому існує необхідність у ретельному виборі напрямів удосконалення оплати праці з метою створення ефективної системи розрахунків.

Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/7/2-6/

Анотація: У статті розкрито сутність виробничих запасів як об’єкту обліку та перелічено основні види даного резерву. Також розглянуто класифікаційні ознаки виробничих запасів та їх скорочене тлумачення. Перелічені напрями обліку виробничих запасів та основні методи відпуску запасів у виробництво. Наразі, у час стрімкого економічного розвитку підприємницької діяльності, керівництво будь-якого підприємства націлено на пошук нових та інноваційних методів управління, а в особливості, виробництвом продукції. Сировина та матеріали є основоположними елементами собівартості продукції, ефективне використання яких призведе до підвищення прибутковості фірми. Як наслідок, галузеві особливості виробництва того чи іншого виду продукції вимагають доцільних та різноманітних рішень конкретних питань стосовно методики та техніки ведення обліку запасів. Облік, як складова частина інформаційного забезпечення системи управління підприємством, набуває вагоме місце, а в особливості у стратегічному плануванні. Тобто, одним із перших питань виробничого процесу та обліку постає удосконалення облікового процесу виробничих запасів на підприємстві.

Підвищення об’єктивності розрахунку зупинного шляху транспортних засобів при гальмуванні на мокрому асфальтобетонному покритті

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Підвищення об’єктивності розрахунку зупинного шляху транспортних засобів при гальмуванні на мокрому асфальтобетонному покритті//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/1-7/

Анотація: Проведено теоретичний аналіз щодо використання при проведенні автотехнічних досліджень значень сповільнення легкових автомобілів на мокрому дорожньому покриті. Показано приклади експериментального встановлення сповільнень транспортних засобів

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат