Содержание журнала №2 (февраль) 2020 г.

Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mediatsiya-yak-sposib-virishennya-simejnih-sporiv/

Аннотация: (Українська) Дана стаття зачіпає проблему щодо забезпечення вирішення сімейних спорів. Через те, що законом дозволено використовувати всі способи вирішення спорів, окрім заборонених, виходимо з того що медіація – є альтернативним та ефективним методом вирішення спору. На жаль, наразі, не врегульовано на законодавчому рівні вимоги, порядок щодо медіації. У статті наведені приклади застосування медіації закордоном.

Підходи до відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Підходи до відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/pidhodi-do-vidshkoduvannya-moralnoyi-shkodi-za-nenalezhne-vikonannya-zobov-yazan-za-dogovorom-pro-nadannya-turistichnih-poslug/

Аннотация: (Українська) Одним із напрямків міжнародної торгівлі послугами є туризм. Сучасний етап життя характеризується процесами глобалізації у багатьох сферах, з-поміж них - сфера послуг, яка має найдинамічніший розвиток, тому, від рівня її законодавчої регламентації залежить і зростання економіки країни та конкурентоспроможності на світових ринках послуг. Однак, чинні нормативно – правові акти, які регулюють відносини у сфері зобов’язань за договорами про надання послуг не є досконалими, внаслідок відсутності чіткої і послідовної системи такого регулювання, що має наслідком колізії та неоднозначну практику щодо вирішення спорів, зокрема, що стосується компенсації моральної шкоди за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг.

Особенности расчета обязательных платежей в процессе таможенного оформления импортных операций

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особенности расчета обязательных платежей в процессе таможенного оформления импортных операций//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/osobennosti-rascheta-obyazatelnyh-platezhej-v-protsesse-tamozhennogo-oformleniya-importnyh-operatsij/

Аннотация: В условиях, которые сегодня определяют состояние украинской экономики, чрезвычайно важное значение, безусловно, имеет углубление связей с иностранными поставщиками и покупателями с целью повышения качества товаров на потребительском рынке, его расширение и создание возможностей для выхода отечественных товаров на иностранные рынки. Частично указанную проблему решает эффективно организована внешнеэкономическая деятельность, а в том числе и импортная деятельность как ее неотъемлемая составляющая. Кроме этого, необходимым условием успешного внешнего сотрудничества является информация в системе учета и отчетности, которая является основой для принятия управленческих решений. Целью статьи является определение особенностей расчета обязательных платежей в процессе таможенного оформления импортных операций. Проанализированы элементы системы налогообложения импортных операций предприятия. Определены элементы каждого из налогов, взимаемых при импорте, порядок определения налоговых обязательств, их уплаты и составления соответствующих форм отчетности. Обнаружено, что некоторые импортные операции подлежат частичному или полному освобождению от налогообложения, что способствует развитию отдельных видов экономической деятельности и повышению социального эффекта от ввоза таких товаров и предоставления услуг. Определено, что таможенная стоимость товаров базируется на цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за импортируемые товары и зависит от условий поставки согласно «Инкотермс 2020». Различают основные и второстепенные методы определения таможенной стоимости. Расчет суммы ввозной пошлины, акцизного налога и суммы налога на добавленную стоимость происходит в зависимости от вида установленной ставки налога. Рассчитаны суммы указываются в грузовой таможенной декларации, удостоверяющей растаможивание товара и уплату указанных платежей. Выявлено, что существует необходимость разработки механизма, позволяющего взаимно удовлетворять противоречия интересов между государством и предприятием в процессе таможенного оформления импортных операций.

Національна безпека України: виклики та загроза сучасності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Національна безпека України: виклики та загроза сучасності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/2/natsionalna-bezpeka-ukrayini-vikliki-ta-zagroza-suchasnosti/

Аннотация: (Українська) В вищезазначеній статті досліджуються національна безпека України, зокрема, розглянуті ключові фактори, які безпосередньо стримують розвиток нашої держави у різних галузях, та шляхи вирішення даних проблем. Також охарактеризовано правове регулювання національної безпеки нашої держави.

Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України: актуальні питання та проблеми функціонування

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України: актуальні питання та проблеми функціонування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/formi-i-metodi-roboti-komitetiv-verhovnoyi-radi-ukrayini-aktualni-pitannya-ta-problemi-funktsionuvannya/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується така організаційна складова Верховної Ради України, як комітет. Його розгляд відбувається в аспекті розподілу форм та методів діяльності, а також напрямку роботи та компетенції.

Сучасний стан та перспективи профспілок України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасний стан та перспективи профспілок України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasnij-stan-ta-perspektivi-profspilok-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена розгляду такого інституту, як профспілки. Навіщо він нам потрібен? З’ясування проблем, з якими зіштовхуються працівники звертаючись до профспілок. Як сьогодні впливають профспілки на якість умов праці та захист прав найманих працівників?

Место криптовалюты в финансово-экономической системе

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Место криптовалюты в финансово-экономической системе//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/mesto-kriptovalyuty-v-finansovo-ekonomicheskoj-sisteme/

Аннотация: Статья посвящена актуальному сегодня вопросу функционирования криптовалюта на мировом рынке и ее месту в финансово-экономической системе. Рассмотрены и раскрыта суть понятий: виртуальная валюта, фиатни деньги, криптовалюта. Исследовано на примере европейских стран, опыт внедрения и использования криптовалюта и построены модели их регулирования. Установлено, что функционирование криптовалюта является новейшим вызовом для органов государственного регулирования рынков финансовых услуг. Проведено сравнение самых популярных сегодня криптовалюта по их капитализации. Определены сильные и слабые стороны виртуальных денег, угрозы и перспективы их использования на финансово-экономическом мировом рынке. Обоснованно дальнейшие перспективы использования криптовалюта на уровне страны и предложены направления улучшения ее позиции в мировой экономической системе.

Державна служба зайнятості: поняття, функції та цілі діяльності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Державна служба зайнятості: поняття, функції та цілі діяльності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/derzhavna-sluzhba-zajnyatosti-ponyattya-funktsiyi-ta-tsili-diyalnosti/

Аннотация: (Українська) У цій статті висвітлюються функції та цілі Державної служби зайнятості, а також аналізуються її правові джерела та актуальність застосування державних гарантій захисту від безробіття.

Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/vpliv-podatkovogo-navantazhennya-na-ekonomiku-krayin-yevropi/

Аннотация: Налоги являются основным источником поступлений в государственный бюджет, а эффективное налоговое регулирование экономики требует внедрения приемлемого уровня налоговой нагрузки на экономических субъектов. Определение оптимального уровня фискальной нагрузки является важной задачей налоговой политики государства, позволяет поддерживать достаточный уровень наполнения государственного бюджета и стимулировать экономическую активность. В данной статье построено эконометрическую модель, которая исследует влияние налоговой нагрузки на рост валового национального продукта стран Европы.

Обшук житла чи іншого володіння

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Обшук житла чи іншого володіння//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/obshuk-zhitla-chi-inshogo-volodinnya/

Аннотация: (Українська) Стаття розрахована на вивчення такої слідчої дії, як обшук. Висвітлення прогалин застосування такого інституту. В ній розкрито проблеми щодо чіткого врегулювання законодавства. А саме: можливості зловживання прав слідчим та прокурорам; корупційні махінації. А також акцентування на розбіжності практики та теорії, щодо застосування статті 233 Кримінального процесуального законодавства.

Анализ расчетов с дебиторами в оптовой торговле

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Анализ расчетов с дебиторами в оптовой торговле//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/analiz-raschetov-s-debitorami-v-optovoj-torgovle/

Аннотация: В статье рассмотрен анализ расчетов с дебиторами как фактор повышения эффективности управления финансовой деятельностью предприятий оптовой торговли. Правильная оценка фактического состояния расчетов с дебиторами может положительно повлиять на реальную платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Очерчены главные задачи по управлению расчетами с дебиторами и направления осуществления аналитического исследования дебиторской задолженности. Рассчитаны основные показатели оценки состояния и качества дебиторской задолженности оптового торгового предприятия ЧП «Альтапан» - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, продолжительность периода погашения дебиторской задолженности, удельный вес дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов, коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, коэффициент покрытия дебиторской задолженности. Для выявления влияния дебиторской задолженности на чистую прибыль использован корреляционный анализ. На основании поля корреляции можно выдвинуть гипотезу (для генеральной совокупности) о том, что связь между всеми возможными значениями X (текущая дебиторская задолженность) и Y (чистая прибыль) носит экспоненциальный характер. Записано и решето экспоненциальное уравнение регрессии, получены эмпирические коэффициенты регрессии. Рассчитаны параметры уравнения регрессии: выборочные средние, выборочные дисперсии, стандартное отклонение. Определены коэффициенты регрессии, эластичности, бета-коэффициент, эмпирическое корреляционное отношение, величина индекса корреляции R. Установлено, что при изменении объема дебиторской задолженности на 1%, чистая прибыль оптового предприятия ЧП «Альтапан» уменьшится на 18%. Другими словами - Х существенно влияет на Y. Даны рекомендации по управлению расчетами с дебиторами на основе оценки основных показателей состояния и качества дебиторской задолженности. Например, следует разделить всех клиентов по группам исходя из истории сотрудничества, важности каждого из них и текущего финансового состояния, использовать бюджетирование, составлять платежный календарь, использовать другие приемы, которые позволят контролировать движение входящих и исходящих денежных потоков.

Детінізація ринку праці

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Детінізація ринку праці//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/detinizatsiya-rinku-pratsi/

Аннотация: (Українська) Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей. Сьогодні значна кількість населення працюють неофіційно, отримують заробітну плату «в конвертах». Державна політика зайнятості зосереджена переважно на легальному секторі економіки, залишаючи поза увагою ту частину населення, діяльність якого тією чи іншою мірою не відповідає чинному законодавству.

Щодо питання соціального захисту безробітного

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Щодо питання соціального захисту безробітного//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/shhodo-pitannya-sotsialnogo-zahistu-bezrobitnogo/

Аннотация: (Українська) На сьогодні немає жодної країни світу, якої б не торкнулася проблема соціального захисту безробітних. Безробіття є відносно новим соціальним ризиком, поява якого зумовлена ринковими відносинами. Світова економічна криза збільшила масштаб безробіття, а відповідно і кількість осіб, які потребують соціального забезпечення. Право на захист від безробіття належить до основних конституційних прав громадян України у сфері права соціального захисту.

Оцінка ефективності системи вартісно-орієнтованого управління фінансами корпорації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оцінка ефективності системи вартісно-орієнтованого управління фінансами корпорації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-efektivnosti-sistemi-vartisno-oriyentovanogo-upravlinnya-finansami-korporatsiyi/

Аннотация: Статья посвящена проблемам внедрения стоимостно-ориентированного подхода к управлению финансами корпорации и оценки его эффективности. Особое внимание уделяется выбору показателей, которые бы давали возможность проанализировать и сделать вывод об эффективности использования стоимостно-ориентированного финансового менеджмента. В статье рассматриваются основные пути и методы формирование стоимости корпорации для акционеров, а также индикаторы, которые позволяют количественно оценить стоимость корпорации для стейкхолдеров. Систематизированы основные теоретические положения использование VBM-индикаторов, а также возможные способы и методы их интеграции в систему стоимостно-ориентированного менеджмента.

Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/tinovi-trudovi-vidnosini-shhodo-pitannya-tinovoyi-viplati-zarobitnoyi-plati-pratsivnikam-problemi-teoriyi-ta-praktiki/

Аннотация: (Українська) Удосконалення механізму реалізації та ефективності застосування правових норм на сьогодні є дуже актуальним в трудових відносинах. Однією із найважливіших і невідкладних проблем – є створення нового відновленого Кодексу. У цій статті аналізується проблематика правовідносин, які виникають між працівником та роботодавцем з питання тіньової заробітної плати.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Заповіт подружжя: перешкоди до застосування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Заповіт подружжя: перешкоди до застосування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/zapovit-podruzhzhya-pereshkodi-do-zastosuvannya/

Аннотация: (Українська) Стаття розрахована на висвітлення прогалин застосування такого інституту, як «заповіт подружжя». В ній розкрито проблеми з якими зіштовхуються нотаріуси та судді. А саме: чи мають малолітні, недієздатні спадкоємці за законом право на обов’язкову частку в спадщині? Які умови для прийняття чинності заповіту? Чи можуть укласти спільний заповіт подружжя особи, які проживають в цивільному шлюбі? А також інші проблеми застосування спільного заповіту та можливості їх врегулювання.

Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mehanizm-derzhavno-privatnogo-partnerstva-u-sferi-povernennya-aktiviv/

Аннотация: (Українська) Досліджено теоретичні основи механізму державно-приватного партнерства у сфері повернення активів, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/umovi-prijnyatnosti-zayavi-yevropejskim-sudom-z-prav-lyudini/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена аналізу закріпленого в Конвенції про захист прав і основоположних свобод переліку умов прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини як невід’ємного та визначального елементу в механізмі захисту прав та свобод на міжнародному рівні. Актуальність теми полягає в тому, що в останні роки значно зросла кількість заяв, які подаються до Європейського суду з прав людини, що зумовлено, передусім, збільшенням випадків порушення прав та свобод. Проте більшість з поданих заяв визнаються неприйнятними. Це і зумовлює необхідність даного дослідження.

Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/progalini-zakonodavstva-pro-zahist-prav-spozhivachiv-shhodo-vidshkoduvannya-zbitkiv/

Аннотация: (Українська) Дана стаття зачіпає проблемуусфері захисту прав споживачів, а саме визначення розміру відшкодування збитків. Українське законодавство потребує вдосконалення, систематизації та прилаштування під стандарти європейських країн.

Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasna-problematika-zlochiniv-z-kriptovalyutoyu-praktichnij-aspekt/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика, з якою стикаються правоохоронні органи у злочинах, де основним об'єктом є криптовалюта та проголошується необхідність законодавчого закріплення поняття крипти задля полегшення класифікації та викриття злочинності. Досліджено перспективи всебічного розуміння терміну та вплив систематизації даної інформації на можливості безпекових структур.

Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/metodichni-pidhodi-do-otsinki-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Розглянуто роль ефективності бізнес-процесів у формуванні та розвитку економічного потенціалу підприємства. Представлені основні методичні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесів компанії, запропонований їх синтез.

Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/sub-yekti-prava-na-obov-yazkovu-chastku-u-spadshhini/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто норми спадкового права, які закріпленні в Цивільному кодексі України. Вони відображають повний зміст та обсяг спадкових прав та обов’язків кожного громадянина. Актуальність даної теми зумовлена тим, що за останні роки цивільне законодавство не раз зазнавало істотних змін, спадкове право ̶ не виняток. При цьому практика застосування та тлумачення відповідних норм суттєво відрізняється. Це все і зумовлює необхідність дослідження питань спадкового права.

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Аннотация: (Українська) На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Поняття та класифікація виробничого потенціалу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікація виробничого потенціалу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/ponyattya-ta-klasifikatsiya-virobnichogo-potentsialu/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються дискусійні питання виявлення сутності виробничого потенціалу у вітчизняній економічній науці, здійснюється порівняння подібних понять, пропонується авторська точка зору на виробничий потенціал як максимальні можливості виробництва, коли ресурси технологічно скомбіновані в певному поєднанні для отримання певного результату.

Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.

Оцінка ресурсного потенціалу підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-resursnogo-potentsialu-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. Зроблено висновок про безпосередній залежності обсягу випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості і збільшення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства ресурсами відповідної якості та асортименту, від запасу сировини і матеріалів і дотримання норм їх витрат. Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал», а також дана характеристика показників ресурсного потенціалу підприємств. Проведено дослідження проблем, які виникають при оцінці ресурсного потенціалу, і сформовані головні його складові.

Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/2/tehnologii-polucheniya-mednogo-kontsentrata-nurkazganskogo-mestorozhdeniya/

Аннотация: Представлено детальное описание геологических характеристик месторождения Нурказган. Показана взаимосвязь вмещающего рассматриваемое месторождение Тулькуламского террейна с Девонским вулканоплутоническим поясом (ДВП). Подробно изложены петрографические характеристики рудоносных составляющих месторождения, а также геологические процессы, обусловившие их генезис. Приведено системное представление о взаимоположении рудоносных тел золото-молибден-медно-порфирового месторождения (ЗММПМ) Нурказган и охватывающих их пластов ДВП. Дана краткая информация о наличии платинометальной и золотометальной минерализации рудоносных слоев. Изложен минералогический анализ руды. Изложен технологический процесс обогащения Нурказганской медной руды, основные технологическое оборудование, задействованное в технологическом цикле.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала