Содержание журнала №2 (февраль) 2020 г.

Детінізація ринку праці

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Детінізація ринку праці//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/detinizatsiya-rinku-pratsi/

Аннотация: (Українська) Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей. Сьогодні значна кількість населення працюють неофіційно, отримують заробітну плату «в конвертах». Державна політика зайнятості зосереджена переважно на легальному секторі економіки, залишаючи поза увагою ту частину населення, діяльність якого тією чи іншою мірою не відповідає чинному законодавству.

Щодо питання соціального захисту безробітного

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Щодо питання соціального захисту безробітного//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/shhodo-pitannya-sotsialnogo-zahistu-bezrobitnogo/

Аннотация: (Українська) На сьогодні немає жодної країни світу, якої б не торкнулася проблема соціального захисту безробітних. Безробіття є відносно новим соціальним ризиком, поява якого зумовлена ринковими відносинами. Світова економічна криза збільшила масштаб безробіття, а відповідно і кількість осіб, які потребують соціального забезпечення. Право на захист від безробіття належить до основних конституційних прав громадян України у сфері права соціального захисту.

Оцінка ефективності системи вартісно-орієнтованого управління фінансами корпорації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оцінка ефективності системи вартісно-орієнтованого управління фінансами корпорації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-efektivnosti-sistemi-vartisno-oriyentovanogo-upravlinnya-finansami-korporatsiyi/

Аннотация: Статья посвящена проблемам внедрения стоимостно-ориентированного подхода к управлению финансами корпорации и оценки его эффективности. Особое внимание уделяется выбору показателей, которые бы давали возможность проанализировать и сделать вывод об эффективности использования стоимостно-ориентированного финансового менеджмента. В статье рассматриваются основные пути и методы формирование стоимости корпорации для акционеров, а также индикаторы, которые позволяют количественно оценить стоимость корпорации для стейкхолдеров. Систематизированы основные теоретические положения использование VBM-индикаторов, а также возможные способы и методы их интеграции в систему стоимостно-ориентированного менеджмента.

Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/tinovi-trudovi-vidnosini-shhodo-pitannya-tinovoyi-viplati-zarobitnoyi-plati-pratsivnikam-problemi-teoriyi-ta-praktiki/

Аннотация: (Українська) Удосконалення механізму реалізації та ефективності застосування правових норм на сьогодні є дуже актуальним в трудових відносинах. Однією із найважливіших і невідкладних проблем – є створення нового відновленого Кодексу. У цій статті аналізується проблематика правовідносин, які виникають між працівником та роботодавцем з питання тіньової заробітної плати.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Заповіт подружжя: перешкоди до застосування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Заповіт подружжя: перешкоди до застосування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/zapovit-podruzhzhya-pereshkodi-do-zastosuvannya/

Аннотация: (Українська) Стаття розрахована на висвітлення прогалин застосування такого інституту, як «заповіт подружжя». В ній розкрито проблеми з якими зіштовхуються нотаріуси та судді. А саме: чи мають малолітні, недієздатні спадкоємці за законом право на обов’язкову частку в спадщині? Які умови для прийняття чинності заповіту? Чи можуть укласти спільний заповіт подружжя особи, які проживають в цивільному шлюбі? А також інші проблеми застосування спільного заповіту та можливості їх врегулювання.

Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mehanizm-derzhavno-privatnogo-partnerstva-u-sferi-povernennya-aktiviv/

Аннотация: (Українська) Досліджено теоретичні основи механізму державно-приватного партнерства у сфері повернення активів, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/umovi-prijnyatnosti-zayavi-yevropejskim-sudom-z-prav-lyudini/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена аналізу закріпленого в Конвенції про захист прав і основоположних свобод переліку умов прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини як невід’ємного та визначального елементу в механізмі захисту прав та свобод на міжнародному рівні. Актуальність теми полягає в тому, що в останні роки значно зросла кількість заяв, які подаються до Європейського суду з прав людини, що зумовлено, передусім, збільшенням випадків порушення прав та свобод. Проте більшість з поданих заяв визнаються неприйнятними. Це і зумовлює необхідність даного дослідження.

Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/progalini-zakonodavstva-pro-zahist-prav-spozhivachiv-shhodo-vidshkoduvannya-zbitkiv/

Аннотация: (Українська) Дана стаття зачіпає проблемуусфері захисту прав споживачів, а саме визначення розміру відшкодування збитків. Українське законодавство потребує вдосконалення, систематизації та прилаштування під стандарти європейських країн.

Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasna-problematika-zlochiniv-z-kriptovalyutoyu-praktichnij-aspekt/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика, з якою стикаються правоохоронні органи у злочинах, де основним об'єктом є криптовалюта та проголошується необхідність законодавчого закріплення поняття крипти задля полегшення класифікації та викриття злочинності. Досліджено перспективи всебічного розуміння терміну та вплив систематизації даної інформації на можливості безпекових структур.

Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/metodichni-pidhodi-do-otsinki-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Розглянуто роль ефективності бізнес-процесів у формуванні та розвитку економічного потенціалу підприємства. Представлені основні методичні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесів компанії, запропонований їх синтез.

Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/sub-yekti-prava-na-obov-yazkovu-chastku-u-spadshhini/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто норми спадкового права, які закріпленні в Цивільному кодексі України. Вони відображають повний зміст та обсяг спадкових прав та обов’язків кожного громадянина. Актуальність даної теми зумовлена тим, що за останні роки цивільне законодавство не раз зазнавало істотних змін, спадкове право ̶ не виняток. При цьому практика застосування та тлумачення відповідних норм суттєво відрізняється. Це все і зумовлює необхідність дослідження питань спадкового права.

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Аннотация: (Українська) На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Поняття та класифікація виробничого потенціалу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та класифікація виробничого потенціалу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/ponyattya-ta-klasifikatsiya-virobnichogo-potentsialu/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються дискусійні питання виявлення сутності виробничого потенціалу у вітчизняній економічній науці, здійснюється порівняння подібних понять, пропонується авторська точка зору на виробничий потенціал як максимальні можливості виробництва, коли ресурси технологічно скомбіновані в певному поєднанні для отримання певного результату.

Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.

Оцінка ресурсного потенціалу підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-resursnogo-potentsialu-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. Зроблено висновок про безпосередній залежності обсягу випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості і збільшення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства ресурсами відповідної якості та асортименту, від запасу сировини і матеріалів і дотримання норм їх витрат. Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал», а також дана характеристика показників ресурсного потенціалу підприємств. Проведено дослідження проблем, які виникають при оцінці ресурсного потенціалу, і сформовані головні його складові.

Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/2/tehnologii-polucheniya-mednogo-kontsentrata-nurkazganskogo-mestorozhdeniya/

Аннотация: Представлено детальное описание геологических характеристик месторождения Нурказган. Показана взаимосвязь вмещающего рассматриваемое месторождение Тулькуламского террейна с Девонским вулканоплутоническим поясом (ДВП). Подробно изложены петрографические характеристики рудоносных составляющих месторождения, а также геологические процессы, обусловившие их генезис. Приведено системное представление о взаимоположении рудоносных тел золото-молибден-медно-порфирового месторождения (ЗММПМ) Нурказган и охватывающих их пластов ДВП. Дана краткая информация о наличии платинометальной и золотометальной минерализации рудоносных слоев. Изложен минералогический анализ руды. Изложен технологический процесс обогащения Нурказганской медной руды, основные технологическое оборудование, задействованное в технологическом цикле.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала