Зміст журналу No10 (жовтень) 2019 y.

Зарубіжний досвід запровадження систем онлайн-навчання на підприємствах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Зарубіжний досвід запровадження систем онлайн-навчання на підприємствах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/zarubizhnij-dosvid-zaprovadzhennya-sistem-onlajn-navchannya-na-pidpriyemstvah/

Анотація: Досліджена сутність дистанційного навчання, його стан на сучасному етапі як в Україні, так і за кордоном.

Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-proektom-reklamnoyi-kampaniyi-pidpriyemstva-na-zovnishnih-rinkah/

Анотація: Досліджено питання сьогоднішніх змін і трендів в рекламній індустрії, які пов'язані із зовнішнім середовищем та стрімко змінюються з появою нових тенденцій і змін в соціально-економічної житті суспільства.

Еколого-правова характеристика біоконверсії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Еколого-правова характеристика біоконверсії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/ekologo-pravova-harakteristika-biokonversiyi/

Анотація: У статті досліджуються суспільні відносини, що мають наслідком утворення різних видів відходів на території України, класифікація яких наводиться у статті. Науковими аргументами доведено, що відходи є негативним фактором, який впливає на стан навколишнього природнього середовища та екологічну безпеку держави. Запропоновано впровадження дієвих заходів щодо вирішення проблеми поводження з відходами, зокрема впровадження біоконверсії. У статті розглядається стан державної політики у сфері поводження з відходами як сукупність законодавчо визначених цілей, завдань та напрямів діяльності уповноважених органів держави.. Наводяться приклади здійснення циклічного виробництва, пропонується використання міжнародного технологічного та правового досвіду. У статті пропонуються можливі варіанти покращення законодавства у сфері відходів та ефективного екологічного виробництва.

Роль міжнародних актів у правовому регулюванні охорони довкілля та проблемні аспекти їх імплементації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль міжнародних актів у правовому регулюванні охорони довкілля та проблемні аспекти їх імплементації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/rol-mizhnarodnih-aktiv-u-pravovomu-regulyuvanni-ohoroni-dovkillya-ta-problemni-aspekti-yih-implementatsiyi/

Анотація: У науковій статті визначено місце міжнародно-правових актів в системі екологічного права України та їх роль у регулюванні відносин у сфері охорони довкілля як таких, що мають транскордонний характер.

Правове регулювання системи поводження з радіоактивними відходами: міжнародний та вітчизняний досвід

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Правове регулювання системи поводження з радіоактивними відходами: міжнародний та вітчизняний досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/pravove-regulyuvannya-sistemi-povodzhennya-z-radioaktivnimi-vidhodami-mizhnarodnij-ta-vitchiznyanij-dosvid/

Анотація: Стаття присвячена питанню правового регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні та в зарубіжних країнах. Розглянуто основні нормативно – правові акти стосовно обробки, зберігання. перевезення та захоронення радіоактивних відходів. Встановлено особливості правової регламентації поводження з радіоактивними відходами на міжнародному рівні та в аспекті нормотворчості окремих держав. Окреслено основні напрямки змін щодо правової регламентації поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на забезпечення належного рівня захисту життя, здоров`я людини та довкілля від шкідливого впливу радіоактивних речовин.

Теоретико-методичні основи стійкого розвитку підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Теоретико-методичні основи стійкого розвитку підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/teoretiko-metodicheskie-osnovy-ustojchivogo-razvitiya-predpriyatiya/

Анотація: Стаття є дослідженням різних аспектів теоретико-методичних основ стійкого розвитку підприємства. З’ясовано, що термін «стійкий розвиток» вперше застосували на Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Простежено, що у більшості робіт спостерігаються відмінності в трактуванні терміна «Sustainable development». З’ясовано, що різні автори пропонують свої варіанти, намагаючись підібрати найбільш ємне поняття, яке було б зручним для використання на практиці. Встановлено, що стійкий розвиток характеризується складним набором взаємопов’язаних факторів. Вказано, що багато характеристик стійкого розвитку за своїм змістом є суб’єктивними оцінками, які залежать від поглядів конкретної людини, характеру розв’язуваної проблеми і місця (країни), де ця проблема вирішується. З’ясовано, що на рівні виробничого підприємства властивість його стійкості інтерпретується різними способами. Але, як правило, багато фахівців стійкість підприємства безпосередньо пов’язують тільки з фінансовим станом. Проте встановлено, що до поняття стійкості підприємства, як виробничої системи, виправданий більш зважений, комплексний підхід, що враховує не тільки фінансову, але і інші сторони його соціально-економічного стану, що змінюються в процесі тривалої еволюції господарських відносин. Проведений аналіз теоретичних підходів до оцінки стійкості підприємства показав доцільність їх класифікації в 7 груп. За кожною групою було встановлено обмеження, що складаються в критерії (цільової функції) управління, недоліки обліку та перспектив розвитку. Встановлено, що сутність стійкості діяльності підприємства полягає в його здатності адаптуватися до змін зовнішніх і внутрішніх умов господарювання і протистояти цим змінам таким чином, щоб підтримувалася стійко-рівноважна динаміка функціонування підприємства відповідно до поставлених перед ним поточних і перспективних цілей і завдань.

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі: шляхи і проблеми реалізації в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі: шляхи і проблеми реалізації в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/stokgolmska-konventsiya-pro-stijki-organichni-zabrudnyuvachi-shlyahi-i-problemi-realizatsiyi-v-ukrayini/

Анотація: Статтю присвячено розгляду Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. В статті проводиться аналіз основних зобов’язань за Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі та запропоновано етапи запровадження вказаних положень в законодавство України.

Безпечність та якість харчових продуктів в контексті адаптації законодавства України до acquis communautairе Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Безпечність та якість харчових продуктів в контексті адаптації законодавства України до acquis communautairе Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/bezpechnist-ta-yakist-harchovih-produktiv-v-konteksti-adaptatsiyi-zakonodavstva-ukrayini-do-acquis-communautaire-yevropejskogo-soyuzu/

Анотація: Стаття присвячена характеристиці процесу адаптації законодавства України до acquis communautairе Європейського Союзу. Визначено передумови та обов’язкові компоненти цього процесу, а також обґрунтовано необхідність впровадження змін до законодавства.

Пропозиції щодо удосконалення організації обліку товарів у роздрібній торгівлі

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Пропозиції щодо удосконалення організації обліку товарів у роздрібній торгівлі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/propozitsiyi-shhodo-udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-tovariv-u-rozdribnij-torgivli/

Анотація: У статті досліджено теоретичні та практичні питання обліку товарів в роздрібній торгівлі, а саме було запропоновано внести зміни до рахунку 28 «Товари» відкривши нові субрахунки та наведено облік операцій приймання товару при виявленні невідповідної якості з їх використанням

Управління грошовими потоками підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління грошовими потоками підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-groshovimi-potokami-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто сутність та основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства. Надані певні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства в сучасних умовах господарювання. Запропоновані напрями вдосконалення управління грошовими потоками підприємства.

Маркетингові дослідження українського ринку сокової продукції

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Маркетингові дослідження українського ринку сокової продукції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/marketingovye-issledovaniya-ukrainskogo-rynka-sokovoj-produktsii/

Анотація: В статті розглянуті етапи проведення маркетингових досліджень для аналізу переваг торгівельних марок на українському ринку соків. Запропоновано процедуру маркетингових досліджень споживчих переваг та систематизовано маркетингову інформацію для розробки стратегії позиціонування.

Особливості діяльності податкових консультантів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості діяльності податкових консультантів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/osoblivosti-diyalnosti-podatkovih-konsultantiv/

Анотація: У статті розглянуто роль професії податкового консультанта. Визначено проблемні питання та визначено напрями удосконалення податкового консультування в Україні.

Роль та значення податкового консультування в Україні в сучасних умовах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Роль та значення податкового консультування в Україні в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/rol-ta-znachennya-podatkovogo-konsultuvannya-v-ukrayini-v-suchasnih-umovah/

Анотація: Досліджено роль та значення податкового консультування в Україні. Розглянуто види та напрямки податкового консультування; визначено проблеми та вказано напрямки регулювання діяльності податкових консультантів.

Спорт для сучасної людини та молоді в 21 столітті

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Спорт для сучасної людини та молоді в 21 столітті//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizicheskoe-vospitanie-i-sport/2019/10/sport-dlya-sovremennogo-cheloveka-i-molodezhi-v-21-veke/

Анотація: В статті розглядається роль фізичної культури і спорту, в житті сучасного суспільства. Відмічається позитивна роль фізичної активності на функціональний стан організму людини. Спорт, як профілактика девіантної поведінки в сучасному суспільстві.

Вимоги антикорупційного законодавства щодо осіб, які займають адміністративні посади в суді

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вимоги антикорупційного законодавства щодо осіб, які займають адміністративні посади в суді//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/vimogi-antikoruptsijnogo-zakonodavstva-shhodo-osib-yaki-zajmayut-administrativni-posadi-v-sudi/

Анотація: У статі досліджено вимоги антикорупційного законодавства стосовно осіб, які володіють особливим статусом - займають адміністративні посади у судах. Крім норм національного законодавства, автором проаналізовано міжнародні стандарти у цій царині.

Проблемні питання адаптації українського законодавства щодо безпечного поводження з відходами до вимог Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні питання адаптації українського законодавства щодо безпечного поводження з відходами до вимог Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/problemnye-voprosy-adaptatsii-ukrainskogo-zakonodatelstva-kotoroe-reguliruet-bezopasnoe-obrashhenie-s-othodami-k-trebovaniyam-evropejskogo-soyuza/

Анотація: Дана стаття присвячена вивченню проблемних аспектів імплементації норм країн ЄС щодо поводження з відходами в українське національне законодавство. У висновках наведені певні пропозиції щодо оптимізації шляхів імплементації норм Європейського Союзу в нормативно-правову базу України.

Прототип єдиної онкологічної інформаційно-аналітичної системи в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прототип єдиної онкологічної інформаційно-аналітичної системи в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/10/prototip-yedinoyi-onkologichnoyi-informatsijno-analitichnoyi-sistemi-v-ukrayini/

Анотація: Створити модель та реалізувати єдину онкологічну інформаційно-аналітичну систему.

Державно керовані інноваційні процеси В АСЕАН

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Державно керовані інноваційні процеси В АСЕАН//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/derzhavno-kerovani-innovatsijni-protsesi-v-asean/

Анотація: У сучасному середовищі світових економічних процесів інноваційний аспект займає ключову роль у питаннях конкурентоспроможності країн. Національна інноваційна система і акцент на розвиток нової інноваційної економіки країн регіону є факторами економічного успіху країн в міжнародних інтеграційних об’єднаннях.

Место и роль маркетинга в сфере таможенных услуг

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Место и роль маркетинга в сфере таможенных услуг//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/mesto-i-rol-marketinga-v-sfere-tamozhennyh-uslug/

Анотація: (Русский) Таможенная служба Российской Федерации, как часть экономической системы государства, наряду с выполнением традиционных функций государственного администрирования, активно выступает как социально-экономический институт, в котором таможенная услуга проявляется в виде особой формы экономической деятельности. Таможенные услуги относятся к важной сфере услуг, обслуживающих внешнеторговую деятельность участников ВЭД. Таможенные органы предоставляют услуги не только субъектам внешнеэкономической деятельности, но и государству, выполняя функцию по регулированию, а также возможности защиты экономики, здоровья населения и охраны окружающей среды. На рынке государственных услуг, таможенная служба практически остается монополистом. Эти факты обуславливают актуальность рассматриваемой темы статьи.

Вплив глобалізаційних процесів на металургійну галузь

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив глобалізаційних процесів на металургійну галузь//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/vpliv-globalizatsijnih-protsesiv-na-metalurgijnu-galuz/

Анотація: Проаналізовано поняття глобалізації з огляду на галузь чорної металургії. Визначено її вплив на дану галузь. Охарактеризовано такі поняття, як консолідація, інтеграція та диференціація. Виявлено умови, що забезпечують стійкість підприємства на міжнародному ринку.

Зародження та становлення джазового мистецтва як самостійної галузі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Зародження та становлення джазового мистецтва як самостійної галузі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/kulturologiya/2019/10/zarodzhennya-ta-stanovlennya-dzhazovogo-mistetstva-yak-samostijnoyi-galuzi/

Анотація: Стаття розповідає про виникнення нового музичного мистецтва джазу. Його вплив на розвиток музики того часу та сучасної музики, розкриває специфіку джазової музики.

Дослідження протоколів автентифікації з точки зору захисту інформації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дослідження протоколів автентифікації з точки зору захисту інформації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/10/issledovanie-protokolov-autentifikatsii-s-tochki-zreniya-zashhity-informatsii/

Анотація: У роботі розроблено методичні рекомендації щодо використання сучасних методів та засобів автентифікації до сучасних міжнародних стандартів з детальним відпрацюванням основних етапів проведення автентифікації, відпрацювання технології, запропонованої у стандартах Kerberos, SSL . Запропоновані підходи можуть бути використані при розробці, впровадженні та експлуатації комплексної системи захисту інформації на підприємствах та організаціях різних форм власності. Можливі напрямки розвитку цієї роботи пов’язані з виконанням досліджень щодо удосконалення методів та засобів автентифікації взагалі, зокрема з використання криптографічних механізмів.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат