Содержание журнала №11 (ноябрь) 2020 г.

Огляд ДСГ систем

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Огляд ДСГ систем//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/meditsina/2020/11/oglyad-dsg-sistem/

Аннотация: (English) The introduction of diagnostically related groups in 2015 shows which proposals for modification have been implemented. In essence, a corresponding redistribution of resources between different departments of a medical institution should be expected.

Использование современных систем гидрометеорологического обеспечения на судах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Использование современных систем гидрометеорологического обеспечения на судах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/11/ispolzovanie-sovremennyh-sistem-gidrometeorologicheskogo-obespecheniya-na-sudah/

Аннотация: Сформулированы объективные причины использования современных систем обеспечения судов гидрометеорологической информацией. Сделан вывод о необходимости установки подобных технологий на судах и дальнейшее развитие этого направления.

Фінансова безпека як умова забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Фінансова безпека як умова забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/finansova-bezpeka-yak-umova-zabezpechennya-stalogo-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-krayini/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються основні аспекти необхідності забезпечення належного рівня фінансової безпеки, її роль в забезпеченні сталого розвитку країни в умовах фінансово-економічної нестабільності.

Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/analiz-potentsijnih-rizikiv-ta-preventivni-zahodi-shhodo-yih-usunennya-dlya-biznesu-v-suchasnih-umovah/

Аннотация: (Українська) Досліджено діяльність підприємств в сучасних умовах та виокремлено потенційні ризики, які впливають на їх діяльність. Також виокремлено основні заходи, які допоможуть мінімізувати вплив цих ризиків та ефективніше управляти бізнесом в умовах невизначеності.

Особенности формирования депозитной политики коммерческого банка

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особенности формирования депозитной политики коммерческого банка//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/osobennosti-formirovaniya-depozitnoj-politiki-kommercheskogo-banka/

Аннотация: Определены особенности формирования и проблемы реализации депозитной политики коммерческих банков Украины. Рассмотрены место и роль депозитной политики коммерческого банка в обеспечении эффективности банковской системы. Обобщены инструменты реализации депозитной политики коммерческого банка. Предложены мероприятия для улучшения и становления депозитной политики банков.

Організаційна культура та соціально-психологічний клімат як інструменти управління персоналом соціальних служб

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Організаційна культура та соціально-психологічний клімат як інструменти управління персоналом соціальних служб//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2020/11/organizatsijna-kultura-ta-sotsialno-psihologichnij-klimat-yak-instrumenti-upravlinnya-personalom-sotsialnih-sluzhb/

Аннотация: (Українська) У статті визначено поняття організаційної культури та соціально-психологічного клімату, які безпосередньо впливають на ефективність функціонування соціальних установ. Проведене дослідження організаційної культури та соціально-психологічного клімату Маріупольського міського центру зайнятості дозволяє стверджувати, що необхідно розвивати організаційну культуру і соціально-психологічний клімат для створення успішної, ефективно функціонуючої соціальної служби.

Аналіз впровадження інституту медіації в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Аналіз впровадження інституту медіації в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/11/analiz-vprovadzhennya-institutu-mediatsiyi-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Досліджено проект Закону “Про медіацію” №3504 (у редакції від 19.05.2020), висвітлені його переваги та недоліки, проведено порівняльний аналіз іноземного законодавства щодо медіації, надано рекомендації щодо покращення законопроекту.

Міграція робочої сили

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Міграція робочої сили//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/11/migratsiya-robochoyi-sili/

Аннотация: (Українська) У даній статті досліджено проблему трудової міграції, встановлено причини появи та її наслідки. Охарактеризовано потребу на українському ринку праці в створенні більшої кількості робочих місць та збільшення заробітної плати українців. Виявлено проблеми організації праці на території України на основі вивчення практики інших країн та запропоновано потенційні шляхи їх вирішення.

Перспективы внедрения лоббизма в Украине сквозь призму опыта Европейского Союза

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Перспективы внедрения лоббизма в Украине сквозь призму опыта Европейского Союза//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/11/perspektivy-vnedreniya-lobbizma-v-ukraine-skvoz-prizmu-opyta-evropejskogo-soyuza/

Аннотация: На основе исследований известных ученых и теоретиков права, а также используя мировую практику, в статье приведена характеристика понятия «лоббизм». Определены этимологическое происхождение слова «лоббизм». На примере права ЕС рассмотрены особенности деятельности лоббизма в институтах ЕС. В частности, были проанализированы тенденции развития лоббизма в связи с экономической интеграцией ЕС. Также дано определение понятия «лоббизм» в соответствии с Европейским законодательства. Осуществлен анализ лоббистской деятельности руководствуясь основополагающими документами по этому вопросу, такими как: Lobbying in the EU: current rules and practices и Green Paper on the European Transparency Initiative. Так в Green Paper on the European Transparency Initiative указаны основные принципы деятельности лоббистов и финансирования лоббистской деятельности. Отдельным пунктом следует выделить, что в этом акте определены так называемые «проблемные зоны», то есть те сферы, и соответствующая деятельность, которая может повредить правильной оценке потребностей гражданского общества и бизнес-групп в защите их прав, в частности это мошенничество, коррупция, и использование медиа-ресурсов для создания ажиотажа вокруг проблемы или кампании, которая реально не является предметом озабоченности граждан ЕС. Что касается Lobbying in the EU: current rules and practices, то были проанализированы основные функции лоббизма, а также основные инструменты лоббизма, среди которых: сбор информации, участие в экспертных группах, контакта с должностными лицами и пропаганда соответствующих кампаний в средствах массовой информации. Осуществлен анализ деятельности лобби-групп, принадлежащих к различным сферам, среди которых: общественные интересы (профессиональные союзы, защита прав потребителей), социальная сфера (защита трудовых прав и профсоюзные организации), экологическая сфера и «энергетическая» сфера. Отдельно проанализированы генезис развития украинского лоббистского законодательства, среди прочего выделено: проект закона Украины о лоббировании, принятие которого обусловлено присоединением Украины к Конвенции ООН против коррупции, а также законодательное регулирование лоббизма в Украине, попытки которого были осуществлены в результате подписания и ратификации Соглашения об ассоциации между Украина и Европейским союзом. Проведенный анализ законопроекта «О лоббизме» от 28.02.2020 года. Произведено сравнение опыта внедрения лоббистского законодательства в ЕС и Украине.

До питання про особливості правового регулювання взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами прокуратури України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. До питання про особливості правового регулювання взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами прокуратури України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/11/do-pitannya-pro-osoblivosti-pravovogo-regulyuvannya-vzayemodiyi-organiv-ta-posadovih-osib-mistsevogo-samovryaduvannya-z-organami-prokuraturi-ukrayini/

Аннотация: (English) Questions of interaction between public government bodies and with civil society are actual because their tasks and functions are always sent to providing of the effective, trouble-free functioning of government machinery on the whole in order to guarantee the proper protection of rights, freedoms, legal interests of an individual and a citizen, as for the activity the state is accountable to an individual. Consequently there is a necessity for scientific researches in the field of mutual relations between public authorities, organs of local self-government, their official and post persons. In the conditions of active reformation of the system of local government and the system of the prosecutor’s office of Ukraine a cross-cutting question is a question about effective cooperation between them, as organs and public servants of local government are subjects that the most full of interests of territorial communities, and the system of the prosecutor’s office of Ukraine are the inalienable element of the law-enforcement system of the state. Thus, cooperation of foregoing subjects of public power is important both from the point of view of separate man – member of territorial society and interests of the state. Exposition of basic material is carried out in form of analysing rows of normatively-legal acts, in that there are norms in relation to co-operating of organs and public servants of local self-government with the organs of the system of the prosecutor’s office of Ukraine. Some lacks (inaccuracies) of legislative formulations are, in addition, set and it offers to make alteration to the legislation in this part. All in all, in the article the author made a research on the legal regulation of the interaction between local authorities, its officials and the system of the Prosecutor’s Office of Ukraine, described pros and cons of this legal regulation. Besides, the specificity of the interaction between local authorities and its officials and the system of the Prosecutor’s Office of Ukraine was presented in the article. Laws and subsidiary laws, which contains different rules about above-mentioned interaction were systematically analyzed.

Кращі практики молодіжної роботи в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Кращі практики молодіжної роботи в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2020/11/krashhi-praktiki-molodizhnoyi-roboti-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Стаття розкриває сутність поняття «молодіжна політика» та її зв'язок із молодіжною роботою. Наводиться характеристика Конкурсу кращих практик молодіжної роботи та аналізується кількість поданих заявок за 2017, 2018 та 2019 роки.

Особливості застосування мережевих екранів у локальних комп’ютерних мережах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості застосування мережевих екранів у локальних комп’ютерних мережах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/11/osoblivosti-zastosuvannya-merezhevih-ekraniv-u-lokalnih-komp-yuternih-merezhah/

Аннотация: (Українська) Розглянуто теоретичні аспекти застосування мережевих екранів для захисту інформації в локальних комп’ютерних мережах, проведено аналіз характеристик існуючих моделей апаратних мережевих екранів

Досвід застосування інструментів методології Lean Six Sigma в процесі трансформації бізнес-моделей сучасних компаній

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Досвід застосування інструментів методології Lean Six Sigma в процесі трансформації бізнес-моделей сучасних компаній//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/dosvid-zastosuvannya-instrumentiv-metodologiyi-lean-six-sigma-v-protsesi-transformatsiyi-biznes-modelej-suchasnih-kompanij/

Аннотация: (Українська) Метою даної статті є порівняння ключових особливостей впровадження концепції Lean Six Sigma та їх важливість в Україні та світі . У статті проаналізовано досвід застосування інструментів Lean та Six Sigma задля підвищення операційної ефективності бізнесу в рамках трансформації діючих бізнес-моделей. Подано визначення концепції Lean Six Sigma та наведено основні інструменти щодо її впровадження. Проаналізовано досвід закордонних та вітчизняних підприємств у впровадженні Lean Six Sigma, розкрито переваги впровадження даної концепції. Визначено основні перешкоди та проблеми впровадження даного підходу на українських промислових підприємствах.

Проблеми обліку готової продукції і її реалізації

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблеми обліку готової продукції і її реалізації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/problemi-obliku-gotovoyi-produktsiyi-i-yiyi-realizatsiyi/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто поняття «реалізація готової продукції», виділено головні завдання та проблеми обліку, аналізу та реалізації, що дасть змогу покращити діяльність підприємства. Визначено тенденції та перспективи обліку готової продукції. Проаналізовано проблеми обліку готової продукції в Україні. Доведено, що ефективне управління процесами виробництва, обліку та аналізу готової продукції в сучасних умовах можливе за наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що впливають на її собівартість та майбутні доходи від реалізації готової продукції. В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в діяльності сучасних підприємств Україні, тому що завдяки виробництву готової продукції вони отримують та максимізують свій прибуток. Отже, удосконалення організації обліку виробництва готової продукції від її реалізації є основним способом досягнення соціальної та економічної ефективності в діяльності підприємства.

Балансирование нагрузки при параллельных вычислениях

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Балансирование нагрузки при параллельных вычислениях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/11/balansirovanie-nagruzki-pri-parallelnyh-vychisleniyah/

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы применение балансировки нагрузки при параллельных вычислениях.

Анализ деятельности АО «Мегабанк» на современном рынке платежных карт Украины

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Анализ деятельности АО «Мегабанк» на современном рынке платежных карт Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/analiz-deyatelnosti-ao-megabank-na-sovremennom-rynke-platezhnyh-kart-ukrainy/

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и роль банковских платежных карточек как современного платежного средства. Проведено исследование современного состояния украинского рынка платежных карт. Осуществлено характеристику динамики количества платежных карточек, виды, объем и структуру расчетов и платежей посредством использования платежных карточек в течение 2015-2020 гг. Осуществлен анализ операций и услуг АО «Мегабанк» на банковском рынке платежных карточек, исследована динамика доходов банка, полученных от осуществления транзакций с платежными карточками. Сформированы преимущества и недостатки применения платежных карточек с целью проведения безналичных транзакций. Рассмотрены основные угрозы проведения платежей с платежными карточками. Предложены основные пути совершенствования функционирования и дальнейшего развития украинского рынка платежных карт. Сформированы меры обеспечения безопасности безналичных расчетов. Исследованы основные методы минимизации рисков мошенничества с платежными картами.

Анализ современной практики внедрения банковских инноваций на примере АО «Мегабанк»

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Анализ современной практики внедрения банковских инноваций на примере АО «Мегабанк»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/analiz-sovremennoj-praktiki-vnedreniya-bankovskih-innovatsij-na-primere-ao-megabank/

Аннотация: В данной статье проведено исследование специфики и сущности понятия необанка как нового финансово-кредитного учреждения поколения сверхсовременных ИТ, проведена характеристика основных мировых тенденций их развития. Также осуществлено сравнительную характеристику первого мобильного банка в Украине с международными необанками. Проанализирована деятельность АО «Мегабанк» на банковском рынке Украины, основные показатели деятельности банка и процессы в сфере инноваций. Рассмотрен и охарактеризован новый инновационный мобильный банк на платформе и с разработкой АО «Мегабанк» - todobank. Приведены основные инновации, введенные в банке, среди которых подписание меморандума с Харьковским горсоветом о сотрудничестве с целью разработки Единого портала харьковчанина, а также полная миграция выпуска платежных карт АО «Мегабанк» на собственное процессинговое решение для того, чтобы построить собственную инфраструктуру процессингового центра банка.

Системы стратегического управления в высших учебных заведениях Украины

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Системы стратегического управления в высших учебных заведениях Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/sistemy-strategicheskogo-upravleniya-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah-ukrainy/

Аннотация: В статье освещены подходы к изучению сущности стратегического управления и роли стратегического управления в системе высшего образования. Было выяснено, что стратегическое управление – управленческая концепция, введенная в обиход в конце 60-х годов. Одной из главных функций стратегического управления является гибкое регулирование и своевременное изменение структуры организации. Стратегическое управление вузов – целенаправленный процесс, продиктованный реальными условиями рынка, позволяет вузов быть конкурентоспособными Основными задачами учреждения высшего образования являются: удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и последипломного профессионального образования; удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, других научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам образования; развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и студентов, использование полученных результатов в образовательном процессе; подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. В статье рассмотрены основные виды стратегии управления в высших учебных заведениях, среди которых: инновационные стратегии, маркетинговые стратегии, стратегии расширения, стратегия стабилизации, стратегия экономии, комбинированные стратегии. Исследованы основные этапы работы над стратегией управления учреждением высшего образования, а именно: подготовительный, этап разработки стратегии, этап реализации стратегии, этап получения результатов и их использования.

Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/upravlinskij-oblik-ta-kontroling-v-planuvanni-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У статті розкрито походження та сутність поняття «управлінський облік» та «контролінг». Обґрунтовано роль та важливість впровадження управлінського обліку задля злагодженої роботи підприємства в порівнянні з бухгалтерським обліком. Розглянуто цілі, об’єкти, функції, управлінського обліку та контролінгу й умови їх започаткування в системи управління на підприємстві. Відображено відмінності між управлінським обліком та контролінгом. Також розглянуто призначення служби контролінгу та їх важливість в системі управління. Метою дослідження цієї теми є виявлення ключових аспектів потреби у розвитку практики використання управлінського обліку та контролінгу на вітчизняних підприємствах. В складній системі управління, сучасним підприємствам представлено безліч функцій, елементів, інструментів, принципів та взаємозв’язків, які є досить неоднозначними для їх розуміння. Ефективне управління підприємством є не можливим, якщо не виконується умова відображення стану підприємства на сьогодні. Для реальної оцінки поточного стану підприємства, керівник повинен отримувати певну оперативну інформацію від усіх відділів про їх стан, спрацювання та наявні проблеми. На жаль, керівнику досить важко зорієнтуватись у великому обсязі неструктурованої інформації, котра надходить з усіх відділів та, безумовно, є необхідною для прийняття важливих управлінських рішень. В закордонній практиці для підтримки менеджменту на підприємстві досить частим є впровадження служб контролінгу. Однак, в Україні це впровадження не набуло широкого вжитку й майже не використовується в системах управління підприємством. Наразі, такі явища як контролінг та управлінський облік потребують детального вивчення, дослідження та аналізу, з наступними розробками методичних рекомендацій якими зможуть користуватись вітчизняні підприємці задля вдосконалення власної системи управління. Одним, досить актуальним, залишається питання стосовно співвідношення управлінського обліку та контролінгу. Адже, від правильного розуміння термінів залежить їх роль в процесі планування.

Модель порушника, загроз, безпеки для постквантового цифрового підпису

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Модель порушника, загроз, безпеки для постквантового цифрового підпису//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/11/model-porushnika-zagroz-bezpeki-dlya-postkvantovogo-tsifrovogo-pidpisu/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз моделі порушника, загроз та безпеки для цифрових підписів постквантового періоду на основі конкурсу NIST.

Ефективна громада: утопія чи реальність?

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Ефективна громада: утопія чи реальність?//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/11/efektivna-gromada-utopiya-chi-realnist/

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реформирования местного самоуправления, проанализированы функционирования уже существующих территориальных общин и отмечено основные проблемы, возникающие в сфере децентрализации местного самоуправления в Украине.

Формування власного капіталу банків України в сучасних умовах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формування власного капіталу банків України в сучасних умовах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/formuvannya-vlasnogo-kapitalu-bankiv-ukrayini-v-suchasnih-umovah/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто необхідність збільшення власного капіталу українських банків. Досліджено і проаналізовано шляхи формування власного капіталу банківських установ в сучасних умовах, наведено переваги і недоліки запропонованих методів капіталізації. Виявлено необхідність і доцільність поєднання декількох інструментів збільшення власного капіталу.

Возможности и риски соглашения об ассоциации для украинского бизнеса

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Возможности и риски соглашения об ассоциации для украинского бизнеса//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/vozmozhnosti-i-riski-soglasheniya-ob-assotsiatsii-dlya-ukrainskogo-biznesa/

Аннотация: В статье исследуются возможности и риски Соглашения об ассоциации для украинского бизнеса. Проанализировано особенности применения экономической части Соглашения об ассоциации. Было определено, что создание ПО ЗСТ между Украиной и ЕС будет происходить постепенно, в течение 10 лет. Работа над созданием ЗСТ, среди прочего, будет заключаться в отмене Украиной и ЕС ввозных пошлин на большинство товаров, импортируемых на рынки друг друга. В сфере установления сторонами наиболее благоприятных условий доступа к своим рынкам услуг будут введены Украины правил ЕС в сфере публичных закупок, что позволит постепенно открыть для Украины рынок публичных закупок ЕС. Определено, что на развитие международного бизнеса положительно повлияет упрощение таможенных процедур и предупреждения мошенничества, контрабанды и других правонарушений в сфере трансграничного перемещения грузов.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала