Rubric: Педагогика

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Annotation: (Українська) Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2018/12/osoblivosti-formuvannya-inshomovnoyi-pisemnoyi-kompetentsiyi-uchniv-starshih-klasiv/

Annotation: (Українська) Досліджено теоретичні питання формування писемної компетенції. Встановлено особливості навчання учнів старшої школи. Проаналізовано використання сучасних технологій для навчання письма. Розглянуто переваги та недоліки використання онлайн редактора Grammarly.

Формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старшої школи засобами інтернет подкастів podcastsinenglish.com

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старшої школи засобами інтернет подкастів podcastsinenglish.com//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2018/12/formuvannya-kompetentnosti-v-anglomovnomu-audiyuvanni-uchniv-starshoyi-shkoli-zasobami-internet-podkastiv-podcastsinenglish-com/

Annotation: (Українська) У статті проаналізовано етапи формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старших класів і запропоновано методику залучення Інтернет подкастів. Показано, що робота з подкастом організовується у три етапи: дотекстовий, супровідний і післятекстовий.

Реалізація змісту навчання в чинних підручниках з німецької мови (німецька мова як друга іноземна)

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Реалізація змісту навчання в чинних підручниках з німецької мови (німецька мова як друга іноземна)//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2018/12/realizatsiya-zmistu-navchannya-v-chinnih-pidruchnikah-z-nimetskoyi-movi-nimetska-mova-yak-druga-inozemna/

Annotation: (Русский) У статті проаналізовано ключові ідеї Концепції «Нової української школи» й запропоновано методичні рекомендації щодо поліпшення змісту сучасних підручників. Основними рекомендаціями є наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, посилення мотивації через опору на реальний життєвий досвід, більший виховний ефект, розвиток самостійності учнів та постійний аналіз власних досягнень.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine