Содержание журнала №3 (март) 2020 г.

Використання кримінологічного профайлінгу у здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання кримінологічного профайлінгу у здійсненні оперативно-розшукової діяльності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/vikoristannya-kriminologichnogo-profajlingu-u-zdijsnenni-operativno-rozshukovoyi-diyalnosti/

Аннотация: (Українська) Розглянуто роль впровадження вивчення нових поведінкових технологій, які можуть використовуватись оперативним співробітником. Вивчено сферу завдань, які мають вирішуватись за допомогою психологічних методів в оперативно-службовій діяльності.

Основні специфікації SEO-оптимізації та проектування при розробці і просуванні веб-ресурсу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Основні специфікації SEO-оптимізації та проектування при розробці і просуванні веб-ресурсу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/3/osnovni-spetsifikatsiyi-seo-optimizatsiyi-ta-proektuvannya-pri-rozrobtsi-i-prosuvanni-veb-resursu/

Аннотация: (Українська) Ціллю розслідування було розглянути особливості ефективного SEO-проектування основні специфікації оптимізації при розробці та просуванні веб-ресурсу. Проаналізувати методологію розробки конкурентоспроможної стратегії просування сайту за коштами виконання seo-завдань. Визначити ефективні етапи оптимізації веб-ресурсів з метою збільшення прибутку і повноцінної роботи сайту як каналу залучення клієнтів і здійснення продажів. Дане дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів аналізу і синтезу, індукції і дедукції.

Проблемні питання правового регулювання реформування закладів охорони здоров’я другого рівня

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблемні питання правового регулювання реформування закладів охорони здоров’я другого рівня//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/problemni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-reformuvannya-zakladiv-ohoroni-zdorov-ya-drugogo-rivnya/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена вивченню проблемних питань, які виникають в процесі перетворення закладів охорони здоров'я у некомерційні підприємства. Розглянуто деякі труднощі, з якими стикаються колишні бюджетні заклади охорони здоров'я другого рівня в процесі практичного втілення реформ.

Специфіка написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Специфіка написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/3/spetsifika-napisannya-pr-tekstiv-v-galuzi-sportivnoyi-komunikatsiyi/

Аннотация: (English) The article deals with the problem of using PR texts in sports communication. The article is devoted to the study of the features of instruments of influence on consumers of sports goods and services. The author analyzed the specificity of writing PR texts in the field of sports communication and features of sports PR, mass communication for the promotion of sports goods and services, and features of genres of PR texts. The genre specificity of PR texts in the field of sports communications is considered and described. The object of the research is PR - texts of sports topics in the professional activity of a specialist in social communications. The classification of PR texts is considered, the concept of PR text is defined based on the work of many researchers in the field of social communication.

Tropes in political speeches by Condoleezza Rice

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Tropes in political speeches by Condoleezza Rice//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/3/tropes-in-political-speeches-by-condoleezza-rice/

Аннотация: (English) The research is focused on the political speeches and their features. The article reviews lexico-semantic stylistic devices and expressive means in the political speeches of US Secretary of State Condoleezza Rice and their influence on the consciousness of the audience.

Механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в контексте деятельности органов безопасности в Украине

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в контексте деятельности органов безопасности в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mehanizmy-obespecheniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-kontekste-deyatelnosti-organov-bezopasnosti-v-ukraine/

Аннотация: В статье проанализировано понятие прав и свобод человека сквозь призму сущностной характеристики механизмов обеспечения прав и основоположных свобод человека и гражданина. Автором проанализирована действующая нормативно-правовая база на национальном и международном уровнях, на основе чего были сделаны выводы о совершенстве рычагов гарантирования, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина в контексте выполнения органами государственной власти правоохранительных функций та деятельности, направленной на защиту суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины. Также были проанализированы основные принципы деятельности Службы безопасности Украины как государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями, а также их влияние на формирование и реализацию политики в сфере защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина. Принимая во внимание подход ученых, в основе идей которых лежит примат человека и гражданина в современном правовом и социальном государстве, гарантирование качественного и эффективного регулирования реализация конституционных прав и свобод человека стало важным аспектом нормотворческой и управленской деятельности органов государственной власти, особенно, что касается сектора безопасности, поскольку именно данная ланка является наиболее уязвимой с точки зрения фактов допущения нарушения прав и свобод человека со стороны должностных лиц. Помимо выше изложенного в статьи также были исследованы вопросы ответственности за нарушения гарантированных Конституцией прав и основоположных свобод человека и гражданина в свете правоохранительной деятельности в Украине.

Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/rozsliduvannya-zlochiniv-teroristichnoyi-spryamovanosti-spivrobitnikami-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена діяльності СБ України щодо злочинів з терористичною спрямованістю, їх порядок, організація досудового розслідування терактів, методи своєчасного виявлення і запобігання посягань на інтереси держави та суспільства, протидія терористичній діяльності.

Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-rezhimu-videokonferentsiyi-u-kriminalnomu-protsesi/

Аннотация: (Українська) У зв’язку зі стрімким розвитком сучасних технологій з’являється багато інноваційних розборок и у сфері кримінального провадження. Одним із таких є режим відеоконференція. Який широко застосовується під час досудового розслідування чи безпосередньо під час судового розгляду, у випадку неможливості особистої участі певних осіб у кримінальному процесі. Отже, може бути прийняте рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних дуй у режимі відеоконференція. Ця практика давно застосовується більшістю країн Європи та США. Така можливість і передбачена у нашому Кримінально процесуальному законодавстві. У статті розглянуто специфіку законодавчого регулювання таких можливостей та проблематику використання інформаційних технологій. Звернули увагу на проблему забезпечення прав учасників кримінального провадження при використанні режиму відеоконференції.

Повага до людської гідності у кримінальному процесі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Повага до людської гідності у кримінальному процесі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/povaga-do-lyudskoyi-gidnosti-u-kriminalnomu-protsesi/

Аннотация: (Українська) Україна при здобуті незалежності, обрала шлях на європейську інтеграцію. Європейський союз визнав Україну як незалежну, самостійну державу. Наступним кроком було ратифікація Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод та найголовніше, 13 квітня 2012 року був затверджений Кримінально процесуальний кодекс України. На сьогодні, країна поставила ціль вступити у тісні зв’язки з Європою у всіх сферах людського життя. Увага політиків та посадових осіб повинна буди прикута до освіти та право, як до ключових елементів європейської інтеграції. Особливе місце займає забезпечення поваги до людської гідності, дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час кримінального провадження. Це досить актуальна проблема у судовій практиці, так як багато громадян звертаються про поновлення їх прав, вимагають дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства. Адже, у статті 28 Конституції України закріплено, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Конституція визнає честь і гідність особи, життя та здоров’я особи, її недоторканість та безпека найвищою соціальною цінністю. Отже, у кримінальному процесі виділяють принцип поваги до честі і гідності особи.

Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/shlyahi-podolannya-koruptsiyi-na-prikladi-inshih-krayin/

Аннотация: (Українська) У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/suchasnij-stan-zabezpechennya-kiberbezpeki-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У даній статті аналізується забезпечення кібербезпеки в державі та робота Ситуаційного центру при Службі безпеки України, основні його завдання та проблеми.

Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/ponyattya-i-oznaki-sumishhennya-profesij-ta-posad-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується поняття та доцільність використання суміщення професій і посад у відносинах між працівником і роботодавцем, що виникають на підставі укладання трудового договору.

Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/zapochatkuvannya-protidiyi-koruptsiyi-na-prikladi-kursantiv-sbu/

Аннотация: (Українська) У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/poglyadi-chezare-bekkaria-v-porivnyanni-z-natsionalnim-zakonodavstvom/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена розгляду творчості видатного італійського юриста Чезаре Беккаріа, що був родоначальником "класичної школи" в теорії кримінального права та зробив значний внесок в науки про кримінальне право та кримінальний процес, відступивши від середньовічних традицій на користь гуманізму. В даній статті було здійснено змістовий аналіз філософсько-правових поглядів Чезаре Беккаріа, що викладені в його праці «Про злочини і покарання». Наводиться обґрунтування щодо історичного впливу поглядів автора на формування законодавства Російської імперії. Зазначено, що тодішні погляди Беккаріа знайшли своє відображення не тільки в законодавстві різних країн й в «Наказі» Катерини ІІ, а й в сучасній Конституції України, Кримінальному Кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, а також у низці інших законів. Через те, можна вважати, що Беккаріа забезпечив подальший розвиток і закріплення принципу «верховенства права» не тільки в міжнародному законодавстві, а й в законодавстві різних країн світу. У статті приділено особливу увагу розгляду таких явищ, як: «право покарання», «свідки», «засідателі», «тортури», «присяга», «покарання для дворян», що, в свою чергу, розкриті в праці «Про злочини і покарання» Чезаре Беккаріа. Також було здійснено порівняння зазначених явищ з положеннями сучасного українського законодавства. Визначено, що життя і свобода громадянина є найвищим благом, що існує необхідність прирівняти усіх свідків в їхньому правовому положенні, що ідеальною формою судочинства є вирішення справ професійними суддями спільно з народними засідателями, що тортури є недопустимими і жоден громадянин не може бути названий злочинцем до винесення вироку суду, що присяга обвинуваченого в суді є пережитком минулого, а дворяни мають бути прирівняним до простих людей перед законом.

Міжнародне співробітництво ДПСУ у сфері протидії транснаціональній злочинності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Міжнародне співробітництво ДПСУ у сфері протидії транснаціональній злочинності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mizhnarodne-spivrobitnitstvo-dpsu-u-sferi-protidiyi-transnatsionalnij-zlochinnosti/

Аннотация: (Українська) Статтю присвячено питанням міжнародного співробітництва Державної прикордонної служби України з компетентними правоохоронними органами іноземних країн у протидії транснаціональній організованій злочинності. Визначено, що міжнародне співробітництво із протидії транснаціональній злочинності має розглядатися як одна із найважливіших складових реалізації антикримінальній політики України. Автором виділено основні форми міжнародного співробітництва у протидії організованій злочинності, в яких спостерігається високий рівень її транснаціоналізації, що обумовлює потребу у міжнародному співробітництві у цій сфері.

Право на життя чи обов’язок жити

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Право на життя чи обов’язок жити//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/pravo-na-zhittya-chi-obov-yazok-zhiti/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується поняття евтаназії, її виникнення та існування, а також розглядається її практичне застосування. Евтаназія постає на межі двох кореспондуючих явищ - права на життя та обов'язку жити.

Евтаназія в Україні – право чи злочин

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Евтаназія в Україні – право чи злочин//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/evtanaziya-v-ukrayini-pravo-chi-zlochin/

Аннотация: (Українська) Дана стаття зачіпає проблему розуміння права на життя – що це, право чи обов’язок? Також вивчає міжнародного досвіду, поглядів щодо евтаназії. Чи можливе впровадження в українське законодавство такого права, як «право на смерть»? У зв'язку з процесами євроінтеграції проблема легалізації евтаназії в Україні з кожним роком набуває все більшої актуальності. Тому врегулювання такої проблеми є дуже важливим в сучасному українському суспільстві.

Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/top-10-nezvichnih-porushen-nevid-yemnih-prav-lyudini/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуті випадки порушення прав людини, серед яких є неординарні. Інколи порушення прав людини залишаються безкарними. Уряди деяких країн незначно просунулися в розробці державної політики з питань захисту своїх громадян, які постраждали від свободи виявлення своїх поглядів та переконань.

Проблематика гендерного співвідношення чоловіка та жінки в злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблематика гендерного співвідношення чоловіка та жінки в злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості особи//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/problematika-gendernogo-spivvidnoshennya-cholovika-ta-zhinki-v-zlochinah-proti-statevoyi-svobodi-ta-statevoyi-nedotorkanosti-osobi/

Аннотация: (Українська) У цій статті висвітлюються функції та цілі Державної служби зайнятості, а також аналізуються її правові джерела та актуальність застосування державних гарантій захисту від безробіття.

Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2020/3/teoretichni-zasadi-natsionalno-kulturnoyi-identichnosti-osobistosti/

Аннотация: В статье освещены сущность национально - культурной идентичности в философском и культурологическом аспектах, проанализированы труды философов, психологов и педагогов, посвященные указанной тематике. На основе целостного анализа проблемы, в статье охарактеризованы типы, формы, функции и структуру национально - культурной идентичности личности.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала