Tag: justice

Конституційно-правові основи формування корпусу професійних суддів: зарубіжний досвід

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Конституційно-правові основи формування корпусу професійних суддів: зарубіжний досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/15-5/

Анотація: У статті розкрито конституційно-правові основи і особливості формування корпусу професійних суддів у зарубіжних державах. З’ясовано, що у багатьох країнах функціонує незалежний спеціалізований орган, до компетенцій якого відноситься забезпечення підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, до прикладу у Франції – Національна школа магістратури, Грузії – Вища рада юстиції, Польщі – Національна рада судочинства, Німеччині – вибіркова комісія, Хорватії – Державна судова рада, Сполучених Штатах Америки – судовий комітет Сенату, Великій Британії – Комісія з питань призначення суддів тощо. Встановлено, що процес підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, має враховувати аспект формування навичок, передбачений у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Доведено, що у контексті здійснення спеціальної підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, слід опиратися на положення Рекомендації Rec(2004) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці. Визначено, що конституційно-правова основа діяльності закладів, що проводять професійне навчання кандидатів, що претендують на посади суддів, визначена спеціальним законом у багатьох країнах. З’ясовано, що професійне навчання суддів проходить у форматах поєднання міждисциплінарного підходу до навчання із мультидисциплінарним, використання для навчання різних практичних методів, опираючись на вимоги європейського законодавства, розроблення програми для покращення лідерських і управлінських навичок кандидатів, що претендують на посади суддів. Запропоновано враховувати досвід Франції, Грузії, Польщі, Німеччини, Хорватії, Сполучених Штатів Америки, Японії Великої Британії, а також інших країн при формуванні корпусу професійних суддів в Україні.

Презумпція невинуватості у сфері антикорупційного національного судочинства та зарубіжний досвід на прикладі Сінгапуру

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Презумпція невинуватості у сфері антикорупційного національного судочинства та зарубіжний досвід на прикладі Сінгапуру//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/1/11-2/

Анотація: В статті досліджуються особливості принципу презумпції невинуватості у сфері антикорупційного судочинства. Аналізуються постулати принципу презумпції невинуватості, положення Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, досліджуються прояви порушення презумпції невинуватості. Також розглянуто досвід Сінгапуру в контексті презумпції невинуватості у сфері антикорупційного судочинства

Доказування у кримінальному процесі: проблема визначення поняття

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Доказування у кримінальному процесі: проблема визначення поняття//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/1/12-2/

Анотація: У науковій статті розглянуті погляди науковців щодо визначення поняття доказування. Не дивлячись на те, що дана тема завжди залишалась актуальною на сьогоднішній день в чинному кримінально-процесуальному кодексі України все ще немає розкриття цього терміну. На нашу думку це є досить негативним явищем, адже доказування у кримінальному процесі відіграє одну з ключових ролей, бо саме завдяки правильному ходу доказування можна захистити не винну людини від незаконних засудження. Нами було запропоновано власне визначення цього дефініцію, яке можна використовувати на законодавчому рівні.

Місце прокуратури України в тригілковій системі поділу влади

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Місце прокуратури України в тригілковій системі поділу влади//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/mesto-prokuratury-ukrainy-v-sisteme-deleniya-vlasti-na-tri-vetvi/

Анотація: Стаття присвячена розгляду основних науково-теоретичних концепцій, розроблених вітчизняною юридичною наукою у сфері визначення місця прокуратури в Україні в триланковій системі поділу влади. Також у цій статті розглядаються питання, пов'язані з реформою прокуратури в Україні, зокрема чітке визначення її функцій у системі органів державної влади. Проаналізовано найважливіші законодавчі та нормативні акти з цього питання, наукові думки провідних українських юристів. Розглядається прокуратура України серед трьох гілок влади. Встановлено її відносини з іншими державними органами. Описано зміни в правовому та адміністративному статусі прокуратури в умовах реформи судової влади та правоохоронних органів. Також проаналізовано міжнародний досвід визначення місця прокуратури в системі органів державної влади в інших країнах. Конституційні зміни аналізуються в частині функцій прокуратури, що значно посилює увагу до її місця в системі органів державної влади. Функціональне призначення прокуратури визначає її місце і роль у системі державних органів нашої держави. Аналіз комплексної реформи прокуратури призвів до формування принципово нової моделі її діяльності та, як наслідок, нових підходів до реалізації функцій, організації та управління. Досліджуються думки прихильників різних теорій щодо прокуратури перед виконавчою, судовою та навіть законодавчою гілками влади. На даний момент прокуратура діє ізольовано, що дає їй можливість здійснювати свої повноваження без втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що лише підсилює незалежність і незалежність цього органу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат