Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Автор:

Анотація: Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні 5 років.

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/39-3/

Стаття опублікована у: : Наука Онлайн No12 декабрь 2021

Економічні науки

Бойко Анастасія Олександрівна

студентка

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація. Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні 5 років.

Ключові слова: підприємництво, мале підприємництво, суб’єкти господарювання, реалізована продукція, чистий прибуток, збиток, власний капітал.  

Постановка проблеми. Безперечно мале підприємництво відіграє досить значну роль у розвитку економічної сфери діяльності суспільства. Успішне функціонування економіки безпосередньо залежить від розвитку малого бізнесу, адже на сьогоднішній день мале підприємництво є найбільшою за кількістю працюючих формою діяльності та джерелом наповнення державного бюджету.

Метою статті є аналіз сучасного стану (тенденцій, закономірностей, особливостей) та рівня розвитку малого підприємництва в Україні; виявлення основних чинників впливу на них; визначення основних напрямків, за якими мають бути здійснені необхідні заходи щодо забезпечення сталого зростання та покращення функціонування суб’єктів, що відносяться до такого виду підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах розвиток малого підприємництва є результатом певної економічної діяльності, бізнес-рішень, впливу різноманітних умов економічного середовища. Наявність як позитивних, так і негативних чинників впливу зумовила появу нових особливостей і тенденцій у стані малого підприємництва в економіці країни.

Для наглядності та зрозумілості визначимо та проаналізуємо показники діяльності суб’єктів малого підприємства та порівняємо деякі з них з показниками діяльності суб’єктів великого та середнього підприємств:

1) Кількість діючих суб’єктів господарювання з розподілом на великі, середні та малі підприємства

У періоді 2016-2019 років спостерігається закономірність щодо зростання кількості малих підприємництв, проте у періоді 2019-2020 років ця тенденція зникає (табл. 1).

Проаналізуємо темпи приросту. Якщо, наприклад, брати до уваги період 2018-2019 років, маємо можливість побачити наступні результати: кількість великих підприємств зросла на 13,8%, середніх – на 9,5% і малих – на 6,3%.

Таким чином, можна помітити, що темпи приросту малих підприємств є нижчими, у порівняння з великими та середніми, що свідчить про відносне уповільнення розширення сектору малого підприємництва.

2) Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства та частка обсягу малих підприємств до загального обсягу

Однією з основних характеристик малих підприємств України є порівняно низький результат їхньої діяльності, котра являється сукупністю чинників різного характеру.

Таблиця 1

Кількість діючих суб’єктів господарювання з розподілом на великі, середні та малі підприємства у 2016–2020 роках [3], одиниць

Рік Види підприємництва
Великі Середні Малі
2016 383 14832 291154
2017 399 14937 322920
2018 446 16057 339374
2019 518 17751 362328
2020 512 17602 355708

З наведеної нижче діаграми можна спостерігати, що обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами збільшився в 1,7 рази (з 1177 млрд. грн в 2016 році до 2064 млрд. грн в 2020 році). Розрахований темп росту обсягу у малих підприємств, що дорівнює 1,7, як уже було вище зазначено) перевищує темпи росту інших суб’єктів господарювання: у великих обсяг зріс в 1,6 рази, а у середніх – в 1,5 (рис. 1).

Рис. 1. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства у 2016–2020 роках [3], млрд. грн

Однак, незважаючи на все вище сказане, обсяг реалізованої продукції малих підприємництв є набагато меншим за обсяги інших видів підприємств. Наприклад, у тому ж 2020 році обсяг реалізованої продукції великих підприємств становив – 3626 (що приблизно у 1,8 рази перевищує обсяг малих підприємництв), а у середніх – 4359 (що більш, ніж у 2 рази перевищує обсяг малих підприємництв).

Частка малих підприємств в обсягах реалізованої продукції в Україні є відносно сталою і в 2016 складала 18,9%; в 2017 та 2018 – 19,2%; в 2019 – 19,1 та в 2020 – 20,5. Тобто за останні 5 років участь малих підприємств у реалізації продукції збільшилась всього на 1,6% (рис. 2).

Рис. 2. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств до загального обсягу у 2016–2020 роках [3], відсотки

3) Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства

У періоді 2016-2019 років спостерігається наступна закономірність, що наведена нижче у вигляді діаграми: чистий прибуток малих, так само як і великих та середніх, підприємств зростає (у 2016-2017 роках малі підприємництва зазнавали збитків, проте у 2018-2019 роках ситуація значно покращилась, тому можна зробити висновок про різну прибутковість діяльності суб’єктів малого підприємництва в країні).

У періоді 2019-2020 років можемо помітити несприятливу ситуацію: чистий прибуток зменшився більш ніж в 3 рази в усіх видах підприємств, включаючи малі, у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (рис. 3).

Рис. 3. Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства у 2016–2020 роках [3], млрд. грн

4) Власний капітал підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства

Власний капітал виконує захисну функцію, що проявляється у наступному: чим більший його розмір, тим більш захищеним є підприємництво від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки підприємництва.

При наявності постійного зменшення власного та статутного капіталу в результаті збиткової діяльності, існує загроза опинитися на межі банкрутства, саме тому він є одним із найважливіших показників при аналізі стану малого підприємництва.

Діаграма, що наведена нижче, демонструє значний розрив між власним капіталом великих та малих підприємств: перший перевищує другий у середньому в 4 рази (наприклад, у 2016 році – капітал великих підприємств перевищив капітал малих у 8 разів, а у 2020 – майже у 3 рази). Власний капітал же середніх підприємств перевищує капітал малих у середньому в 1,3 рази (рис. 4).

Рис. 4. Власний капітал підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства у 2016–2020 роках [3], млрд. грн

Проблематика та пропозиції (шляхи удосконалення): Із матеріаліу та аналізу сучасного стану малого підприємництва в Україні за останні 5 років, поданих вище, можна стверджувати про необхідність створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва в Україні.

В першу чергу, слід запровадити програму фінансової державної підтримки щодо надання кредитів суб’єктам малого підприємництва з метою:

  • реалізації проектів малого бізнесу;
  • проведення антикризових заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусної інфекції;
  • покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (заробітня плата робітників, орендні та комунальні платежі, та інші витрати).

Разом із наданням фінансової підтримки, необхідно забезпечити інформаційну підтримку. Задля виконання даного завдання можна запропонувати створення та запровадження інтернет-платформи для підприємців, що бажають відкрити та розвивати власний бізнес.

До того ж, подальші дії повинні спрямовуватися у напрямку дослідження даних захворюваності через проведення заходів проти COVID-19 та їхнього впливу на загальний стан діяльності малих підприємств.

Таким чином, можна досягти поставленої мети, чітко слідуючи даному алгоритму дій задля забезпечення надійного виконання належних функцій у діяльності підприємництв в Україні, що належать до категорії «малих».

Висновки. Проведене дослідження стану розвитку малого підприємництва в Україні дозволяє зробити наступні висновки.

По-перше, у процесі дослідження було виявлено, що малі підприємництва відіграють важливу роль у розвитку економіки країни, так само як і великі та середні, саме тому їм необхідно приділяти особливу увагу.

По-друге, сучасний стан його розвитку характеризується наявністю негативних результатів (збитків), що пояснюється стрімким зростанням невиробничих витрат малого підприємства, таких як оренда, збут та ін.

По-третє, за останні 5 років функціонування малого підприємництва в Україні погіршилось, однією з причин стало таке явище, як пандемія COVID-19.

По-четверте, обсяг реалізованої продукції є одним з основних індикаторів рівня розвинутості будь-якого підприємства, у тому числі і малого, проте даний показник є досить незадовільним у нашому випадку: отримані показники свідчать про недостатній обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, у порівнянні з іншими видами підприємств.

Однак, використовуючи правильні інструменти та слідуючи пропозиціям і рекомендаціям, зазначеним вище, становище малого підприємництва в Україні може бути успішно налагоджено, а усі недоліки – ліквідовано.

Література

  1. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтер-ський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017.
  2. Господарський кодекс України в редакції від 22.03.2012. // Звід кодексів України : Т. 1 // Верховна Рада України. Офіц. вид. К.: Парламентське вид-во, 2009. 632 с.
  3. Державна служба статистики України – Економічна статистика – Економічна діяльність – Діяльність підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm
  4. Богацька Н.М., Пишкіна І.О. Малі підприємства в Україні: можливості та перспективи // Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. URL: http://www.rusnauka.com/3_ANRR_2009/Economics/36914.doc.htm
  5. Корбутяк А. Г., Сокровольська Н. Я. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/36.pdf
  6. Марченко В.М. (доктор економ. наук), Харитоненко Д.В. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
  7. Шевченко-Перепьолкіна Р.І. (доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю) Шляхи розвитку малого бізнесу в умовах COVID-19 // Ізмаїльський державний гуманітарний університет. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/28.pdf

Перегляди: 74

Коментарі закрито.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат