Тег: оплата праці

Іноземний досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Іноземний досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/inozemnij-dosvid-zastosuvannya-efektivnih-sistem-oplati-pratsi-ta-motivatsiyi-pratsivnikiv/

Аннотация: (Українська) Питання, пов’язані з заробітною платою (її величиною, формою нарахування, порядком виплати) є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для роботодавців. Підприємства, які прагнуть до підвищення продуктивності праці, намагаються розробити стимулюючі заходи зростання заробітної плати, які дозволяють, з одного боку, збільшувати обсяги виробництва продукції, а з іншого боку - мати зацікавленому працівникові дохід, що дозволяє вести гідний спосіб життя. Формування політики в сфері оплати праці покладено безпосередньо на підприємства, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання її результатів. У даній статті представлені особливості мотивації і стимулювання праці персоналу на підприємствах різних країн світу. Об’єктом вивчення є закордонний досвід трудової мотивації працівників. В результаті дослідження зроблено висновок, що необхідно активно розвивати системи нематеріального стимулювання працівників. Ефективність функціонування такої системи буде визначатися не тільки впливом на співробітників організацій, але і її актуальністю і життєздатністю на довгострокову перспективу.

Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/vdoskonalennya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-rozrahunkiv-z-oplati-pratsi-na-pidpriyemstvah-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Аннотация: (Українська) У статті визначено проблемні питання організації внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на всіх етапах його виконання на рівні суб’єктів господарювання. Також досліджено методичне забезпечення внутрішнього контролю заробітної плати з урахуванням особливостей попереднього, поточного та наступного контролю на підприємствах. В результаті досліджень багатьох науковців можна констатувати той факт, що результати даних досліджень зрідка застосовуються у практиці підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. З’ясовано, що організація внутрішньогосподарського контролю та обліку оплати праці є дуже відповідальною ділянкою в процесі господарювання, яка впливає на результативність праці робітників, витрати підприємства та його доход. Визначено, що цю проблему необхідно розглядати не лише на рівні підприємства, а деталізувати нормативними актами на рівні держави, враховуючи галузеві особливості, територіальне місце розташування суб'єкта господарювання та специфіку напрямків його діяльності.

Касательно проблем регулирования оплаты труда служебных лиц органов местного самоуправления

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Касательно проблем регулирования оплаты труда служебных лиц органов местного самоуправления//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №10. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2018/10/kasatelno-problem-regulirovaniya-oplaty-truda-sluzhebnyh-lits-organov-mestnogo-samoupravleniya/

Аннотация: Статья посвящена проблемам оплаты труда должностных лиц органов местного самоуправления в Украине. Проанализированы изменения в законодательстве об оплате труда данных категорий работников за последние годы. Доказано, что недостаточный уровень оплаты труда низших категорий должностей является главной причиной текучести кадров. На примере европейских стандартов проведена параллель по сравнению с отечественным законодательством по этому вопросу и показано соотношение должностного оклада к общей сумме заработной платы. На основе анализа действующих нормативно-правовых актов определены проблемы регулирования оплаты труда и рассмотрены пути совершенствования условий оплаты труда этой категории служащих.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала