Содержание журнала №7 (июль) 2021 г.

Псевдоплатоновы тела из магнитных сфер

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Псевдоплатоновы тела из магнитных сфер//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/7-7/

Аннотация: В данной работе рассматриваются принципы построения геометриче-ских объектов из сферических магнитов в виде сцепленных кольцевых це-почек с числом сфер, соответствующим арифметическим прогрессиям с разностями 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Полученные в результате полые пирамидки могут образовывать тела, очень похожие на Платоновы, но не являющи-еся ими. Как ни странно, возможны двуугольные и даже одноугольные пи-рамидки, также образующие объёмные тела. Более того, задача о пира-мидках из шаров имеет непосредственное отношение к криптографии на эллиптических кривых.

Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/7/6-7/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність управлінського обліку. Також, досліджено роль управлінського обліку для оцінки якості продукції та обліку витрат. На сьогодні, досить жорстка конкуренція між суб’єктами господарювання формує нові вимоги щодо управління підприємство, а особливо таким важливим етапом, як витрати на продукцію. Нажаль, ще існують невирішені проблеми, пов'язані з практичною організацією обліку витрат на якість продукції. Саме тому виникає потреба в планомірному та раціональному керуванні витратами. Рівень витрат характеризує не тільки локальне підприємство, а й економіку в цілому. Підвищення вимог та потреб споживачів до якості продукції зумовлює швидку реакцію підприємства на відповідні зміни та прийняття управлінських рішень. На меті мається безпосереднє зростання конкурентоспроможності та підвищення іміджу підприємства. Саме налагодженість інформаційних потоків між системами бухгалтерського обліку та управління сформує можливість вчасно, ефективно та результативно забезпечувати даними для прийняття подальших рішень управлінським персоналом усіх рівнів. Тому виникає потреба у впровадженні ефективної системи управління виробничими витратами для формування інформаційного об’єму певних облікових даних з метою мінімізації та оптимізації витрат, одночасно не погіршуючи якість продукції.

Роль судов в демократическом обществе

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Роль судов в демократическом обществе//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/7/5-7/

Аннотация: На основе изучения теории и обобщения судебной практики в статье представлены результаты исследований, касающихся роли судов в демократическом обществе.

Хороший источник энтропии

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Хороший источник энтропии//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/4-6/

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы создания источника энтропии для применения в генераторах случайных бит для криптографических приложений. Показано, что характеристики источника энтропии можно приблизить к идеальным настолько, что для обнаружения отличия такого источника от идеального потребуется очень много времени.

Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості обліку виробничих запасів та їх класифікація на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/7/2-6/

Аннотация: (Українська) У статті розкрито сутність виробничих запасів як об’єкту обліку та перелічено основні види даного резерву. Також розглянуто класифікаційні ознаки виробничих запасів та їх скорочене тлумачення. Перелічені напрями обліку виробничих запасів та основні методи відпуску запасів у виробництво. Наразі, у час стрімкого економічного розвитку підприємницької діяльності, керівництво будь-якого підприємства націлено на пошук нових та інноваційних методів управління, а в особливості, виробництвом продукції. Сировина та матеріали є основоположними елементами собівартості продукції, ефективне використання яких призведе до підвищення прибутковості фірми. Як наслідок, галузеві особливості виробництва того чи іншого виду продукції вимагають доцільних та різноманітних рішень конкретних питань стосовно методики та техніки ведення обліку запасів. Облік, як складова частина інформаційного забезпечення системи управління підприємством, набуває вагоме місце, а в особливості у стратегічному плануванні. Тобто, одним із перших питань виробничого процесу та обліку постає удосконалення облікового процесу виробничих запасів на підприємстві.

Підвищення об’єктивності розрахунку зупинного шляху транспортних засобів при гальмуванні на мокрому асфальтобетонному покритті

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Підвищення об’єктивності розрахунку зупинного шляху транспортних засобів при гальмуванні на мокрому асфальтобетонному покритті//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/7/1-7/

Аннотация: (Українська) Проведено теоретичний аналіз щодо використання при проведенні автотехнічних досліджень значень сповільнення легкових автомобілів на мокрому дорожньому покриті. Показано приклади експериментального встановлення сповільнень транспортних засобів

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала