Вплив нових інформаційних технологій на трансформацію журналістських жанрів

Автор:

Анотація: Розвиток технологій вплинув на всі сфери людської діяльності. Журналістика теж піддалась впливу новітніх інформаційних технологій, особливо чітко це прослідковується у жанровій системі журналістських текстів. Більшість журналістських жанрів видозмінилися, або ж виникли завдяки технічному прогресу. У роботі ми розглядаємо основні класифікації журналістських жанрів, порівнюємо їх з сучасним медіапродуктом та аналізуємо чітко виражену трансформацію журналістських текстів.

Бібліографічний опис статті:

. Вплив нових інформаційних технологій на трансформацію журналістських жанрів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/11/vliyanie-novyh-informatsionnyh-tehnologij-na-transformatsiyu-zhurnalistskih-zhanrov/

Стаття опублікована у: : Наука Онлайн No11 листопад 2018

Социальные коммуникации

УДК 316.775.3

Мазур Анастасія Ігорівна

бакалавр лінгвістики, студентка

Національного університету “Острозька академія”

Мазур Анастасия Игоревна

бакалавр лингвистики, студентка

Национального университета “Острожская академия”

Mazur Anastasiia

Bachelor of Linguistics, Student of the

National University “Ostroh Academy” 

ВПЛИВ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ЖАНРІВ

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЖУРНАЛИСТСКИХ ЖАНРОВ

THE INFLUENCE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE TRANSFORMATION OF JOURNALISTIC GENRES

Анотація. Розвиток технологій вплинув на всі сфери людської діяльності. Журналістика теж піддалась впливу новітніх інформаційних технологій, особливо чітко це прослідковується у жанровій системі журналістських текстів. Більшість журналістських жанрів видозмінилися, або ж виникли завдяки технічному прогресу. У роботі ми розглядаємо основні класифікації журналістських жанрів, порівнюємо їх з сучасним медіапродуктом та аналізуємо чітко виражену трансформацію журналістських текстів.

Ключові слова: жанри журналістики, інформаційні технології, медіапродукт.

Аннотация. Развитие технологий повлиял на все сферы человеческой деятельности. Журналистика тоже попала под влияние новых информационных технологий, особенно четко это прослеживается в жанровой системе журналистских текстов. Большинство журналистских жанров видоизменились, или же возникли благодаря техническому прогрессу. В работе мы рассматриваем основные классификации журналистских жанров, сравниваем их с современным медиапродукты и анализируем четко выраженную трансформацию журналистских текстов.

Ключевые слова: жанры журналистики, информационные технологии, медиапродукт.

Summary. The development of technology has affected all spheres of human activity. Journalism was also influenced by the latest information technologies, and this is particularly clearly traced in the genre system of journalistic texts. Most journalistic genres have changed or have arisen due to technical progress. In this work, we consider the main classifications of journalistic genres, compare them with modern media production, and analyze the clearly expressed transformation of journalistic texts.

Key words: genres of journalism, information technologies, media products.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій відображається на журналістській жанровій системі. Ці зміни відбуваються досить швидко.

Люди, які працюють у медіа сфері вже давно відчули зміни у своїй діяльності, які відбулися внаслідок впливу нових інформаційних технології. Визначати, аналізувати і систематизувати їх, вони можуть лише з практичної точки зору. Щодо наукових робіт, наразі немає дослідження, яке б мало системний, узагальнюючий характер, визначало та об’єднувало основні напрями та тенденції трансформації журналістських жанрів. Актуальність цієї проблеми викликала в нас бажання дослідити сучасну жанрову систему журналістики більш детально.

Мета. Проаналізувати та систематизувати основні відомості жанрової системи. Дослідити трансформації журналістських жанрів, які відбулися внаслідок стрімкому розвитку інформаційних технологій.

Виклад основного тексту. Прогрес не стоїть на місці, про це свідчить розвиток сучасних технологій, який відобразився на всіх сферах людської діяльності. Будь-які технологічні новинки виникають з цілью полегшити людське життя та надати нові можливості. Як результат, технології значною мірою впливають та видозмінюють наші професійні та побутові звички.

Інформаційні технології не стали винятком та зробили великий стрибок у розвитку. Значною мірою це вплинуло на професійну діяльність журналіста та видозмінило жанрову систему журналістики. На сьогоднішній день ми можемо прослідкувати трансформацію існуючих журналістських жанрів та винекнення нових.

Сьогодні сучасні жанри журналістики представляють цілісну і розвинену систему. Особливістю даної системи є те, що, з одного боку, вона відрізняється певною стабільністю, а з іншого рухливістю.

За думку М. Н. Кіма, сучасна система жанрів журналістики це динамічно розвивається, всередині якої існують свої внутрішні і зовнішні зв’язки. «Внутрішній зв’язок між різними жанрами журналістики обумовлена єдиним типом творчості публіцистичним, а зовнішня тим, що кожен жанр журналістики, на відміну, наприклад, від жанру літературного, завжди породжується потребами відображення сучасного життя з метою впливу на громадську думку. Це те, що і до цього дня залишається в якості системоутворюючих характеристик журналістських жанрів» [2, с. 9].

В сучасному світі особливої актуальності набуває питання осмислення розвитку журналістських текстів в процесі дигіталізації (переведення інформації в цифрову форму) і інтернетизації інформаційного простору. з’явилися дослідження по цифровій журналістиці, наприклад, Б. Франкліна [5] і К. Кавамото [6].

З виникненням глобального Інтернет-простору зросла швидкість роботи журналістів, змінилися терміни і частота здачі матеріалів.

Важливо, що такий канал масової інформації, як інтернет, впливає не тільки на форму, швидкість передачі інформації, але і на її утримання і жанрову форму.

У 1996 р. Стівен Леві передбачав, що Інтернет в підсумку стане «Засобом, через яке ми матимемо змогу підтримувати постійний контакт зі своїми сім’ями, дивитися телевізор, написати послання одного, перевірити трафік, прочитати статтю в газеті, написати звіт по роботі, зробити телефонний дзвінок і купити книгу» [7, с. 52-53.], і мав рацію в своїх прогнозах.

Тепер абсолютно все, про що він писав, стало реальністю. Дійсно, для представників будь-яких сфер соціального життя стало вже незмінною звичкою використання веб-технологій. Епоха «електронного суспільства», була передбачена в 1962-му р відомим канадським філософом Маршалом Маклюеном [3, с. 432]. Вчений розвіює традиційні уявлення про форми надання інформації і пропонує нові підходи щодо інформаційного обслуговування та способи впливу на аудиторію. адже Інтернет дозволяє долучатися до інформаційного потоку не тільки «через комп’ютерні мережі, а й через супутники зв’язку, радіосигнал, кабельне телебачення, телефон, мобільний зв’язок спеціальні оптико-волоконні лінії і електропроводи. При низькій вартості послуг (часто це тільки фіксована щомісячна плата за використовувані лінії) користувачі можуть отримати доступ до комерційних і некомерційних інформаційних службам» [4, с. 79.]. І чим помітніше результати цифрової революції, тим більшою стає залежність людини від медіасередовища, зазначає Е. Л. Вартанова [1].

Тобто «на сьогоднішній момент ми маємо справу з людиною медійною, яка має індивідуальні різнобічні інформаційні потреби.

Висновки. Отже, як бачимо, сучасні технології значною мірою вплинули на журналістську діяльність та мас-медіа в цілому. Інформація стала більш доступною. З розвитком соціальних мереж та форумів, кожен вправний користувач ПК може спробувати себе у ролі журналіста-редактора. Звичайно у цієї проблеми є дві сторони медалі, що робить її ще більш цікавою для наукових досліджень.

Література

  1. Вартанова Е. Л. О современном понимании СМИ и журналистики / [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mediascope.ru/node/521 (дата обращения 25.07.2012).
  2. Ким, М.Н. Жанры современной журналистики : учеб. пособие. – СПб., 2004. – 336 с. – С. 9.
  3. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. Киев: Ника-Центр, 2004. 432 с
  4. Пак Е. М. Сетевые издания: истоки формирования и особенности функционирования / Актуальные проблемы современности и журналистика: Сб. науч. ст. Томск? 2012. – С. 79.
  5. Franklin, Bob. Digital Journalism [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2012.740264#.UvhjORYhzzI
  6. Kawamoto, Kevin. Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism [Электронный ресурс]. – URL: http://books.google.ca/books/about/Digital_Journalism.html?id=dG9vHwHyDF
  7. Levy, St. Breathing is also addictive / Newsweek 128 (30 December), 1996. 52-53.

Перегляди: 266

Коментарі закрито.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат