Зміст журналу No10 (жовтень) 2020 y.

Дискурсивні аспекти закріплення особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дискурсивні аспекти закріплення особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/10/diskursivni-aspekti-zakriplennya-osobistih-nemajnovih-prav-fizichnih-ta-yuridichnih-osib/

Анотація: В науковій статті автором проаналізовано особисті немайнові права фізичних та юридичних осіб, описано історію їх вивченні вітчизняними науковцями, розглянуто ступінь висвітлення в законодавчих документах України. Зокрема, актуальними і доречними є пропозиції науковців щодо об’єднання роз’єднаних правових норм про особисті немайнові права юридичних осіб разом з особистими немайновими правами фізичних осіб в єдину систему

Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2020/10/prodovzhennya-ternarnih-kvazigrup-oznachennya-ta-priklad/

Анотація: В статті вперше вивчаються методи продовження тернарних квазігруп. Введено поняття унарної та бінарної діагоналей куба, а також унарної та бінарної трансверсалей куба. Запропоновано алгоритм побудови латинського куба порядку з латинського куба порядку . Проілюстровано даний алгоритм на прикладі при п=5.

Право на житло та його реалізація

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на житло та його реалізація//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/10/pravo-na-zhile-i-ego-realizatsiya/

Анотація: Проаналізовано підходи до розуміння змісту понять «права на житло», «реалізація права на житло». Узагальнено доктринальні погляди щодо наведеного поняття. Встановлено, що право на житло є одним із основних природніх прав людини, що підлягає трирівневому закріпленню. Відмежовано поняття власне права від його реалізації. Зроблено висновок, що право на житло у суб’єктивному розумінні пов’язується із поняттям житлового інтересу та розкривається через його зміст.

Дослідження продуктивності методів та засобів контролю глобального стану компонентів React додатків

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження продуктивності методів та засобів контролю глобального стану компонентів React додатків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/10/doslidzhennya-produktivnosti-metodiv-ta-zasobiv-kontrolyu-globalnogo-stanu-komponentiv-react-dodatkiv/

Анотація: У дослідженні була розглянута продуктивність роботи внутрішніх функцій Redux, MobX та Context API, які, на поточний час, є основними засобами контролю глобального стану компонентів у React додатках.

Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-pidhodi-do-analizu-krizovih-yavishh-v-organizatsiyah/

Анотація: Досліджено необхідність аналізу кризових явищ з метою мінімізації їх негативного впливу на організацію.

Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-osnovnih-zasobiv-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті розглянуто основні питання організації обліку основних засобів на підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення організації обліку основних засобів. Також зазначено сутність основних засобів та основні положення їх обліку. Розглянуто критичні питання в організації облікового процесу та сформульовано можливі шляхи його вдосконалення. На сьогодні у системі управлінням підприємством відбуваються значні зміни. Більшою мірою виникають потреби у оцінці ризиків, прогнозуванні та створенні ефективної й дієвої системи управління. Наразі поки жодна організація, незалежно від форм власності не може існувати без ведення бухгалтерського обліку. Адже, саме дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформативність стосовно фінансового та майнового стану підприємств. Однак, в бухгалтерському обліку існують певні проблеми. Це стосується й ведення обліку основних засобів. Основними протиріччями в організації і складанні звітності цього виду обліку є недосконалість методичної та нормативно-правової бази та формування організаціями необґрунтованої облікової політики щодо основних засобів. Саме на обліку основних засобів ґрунтуються висновки стосовно обсягу та ефективності спрацювання підприємства й розробляються плани діяльності на майбутнє.

Функціональне моделювання процесу створення інтерактивних медіавидань

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Функціональне моделювання процесу створення інтерактивних медіавидань//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/10/funktsionalne-modelyuvannya-protsesu-stvorennya-interaktivnih-mediavidan/

Анотація: Здійснено функціональне IDEF0 моделювання створення інтерактивних медіавиданьвидань.

Маніпуляція свідомістю як соціальне явище

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маніпуляція свідомістю як соціальне явище//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/filosofiya/2020/10/manipulyatsiya-svidomistyu-yak-sotsialne-yavishhe/

Анотація: Досліджено поняття маніпуляції у соціальному вимірі. Узагальнено погляди вчених щодо визначення терміну «маніпуляція». Розглянуто особливості маніпуляції суспільної свідомості та основні способи здійснення впливу на суспільство. Висвітлено види маніпулятивних технологій та загальних процесів їхньої підготовки, які використовуються для посилення психологічного впливу на свідомість обраної цільової аудиторії.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат