Authors

Елена Рыбалко

Rybalko Elena

City: Zaporozhye

Science degree: PhD in Economics

Place of work/study: Zaporizhzhya National University

Autor articles

Проблеми обліку готової продукції і її реалізації

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Проблеми обліку готової продукції і її реалізації//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/11/problemi-obliku-gotovoyi-produktsiyi-i-yiyi-realizatsiyi/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто поняття «реалізація готової продукції», виділено головні завдання та проблеми обліку, аналізу та реалізації, що дасть змогу покращити діяльність підприємства. Визначено тенденції та перспективи обліку готової продукції. Проаналізовано проблеми обліку готової продукції в Україні. Доведено, що ефективне управління процесами виробництва, обліку та аналізу готової продукції в сучасних умовах можливе за наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що впливають на її собівартість та майбутні доходи від реалізації готової продукції. В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в діяльності сучасних підприємств Україні, тому що завдяки виробництву готової продукції вони отримують та максимізують свій прибуток. Отже, удосконалення організації обліку виробництва готової продукції від її реалізації є основним способом досягнення соціальної та економічної ефективності в діяльності підприємства.

Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/11/upravlinskij-oblik-ta-kontroling-v-planuvanni-diyalnosti-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) У статті розкрито походження та сутність поняття «управлінський облік» та «контролінг». Обґрунтовано роль та важливість впровадження управлінського обліку задля злагодженої роботи підприємства в порівнянні з бухгалтерським обліком. Розглянуто цілі, об’єкти, функції, управлінського обліку та контролінгу й умови їх започаткування в системи управління на підприємстві. Відображено відмінності між управлінським обліком та контролінгом. Також розглянуто призначення служби контролінгу та їх важливість в системі управління. Метою дослідження цієї теми є виявлення ключових аспектів потреби у розвитку практики використання управлінського обліку та контролінгу на вітчизняних підприємствах. В складній системі управління, сучасним підприємствам представлено безліч функцій, елементів, інструментів, принципів та взаємозв’язків, які є досить неоднозначними для їх розуміння. Ефективне управління підприємством є не можливим, якщо не виконується умова відображення стану підприємства на сьогодні. Для реальної оцінки поточного стану підприємства, керівник повинен отримувати певну оперативну інформацію від усіх відділів про їх стан, спрацювання та наявні проблеми. На жаль, керівнику досить важко зорієнтуватись у великому обсязі неструктурованої інформації, котра надходить з усіх відділів та, безумовно, є необхідною для прийняття важливих управлінських рішень. В закордонній практиці для підтримки менеджменту на підприємстві досить частим є впровадження служб контролінгу. Однак, в Україні це впровадження не набуло широкого вжитку й майже не використовується в системах управління підприємством. Наразі, такі явища як контролінг та управлінський облік потребують детального вивчення, дослідження та аналізу, з наступними розробками методичних рекомендацій якими зможуть користуватись вітчизняні підприємці задля вдосконалення власної системи управління. Одним, досить актуальним, залишається питання стосовно співвідношення управлінського обліку та контролінгу. Адже, від правильного розуміння термінів залежить їх роль в процесі планування.

Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/10/udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-osnovnih-zasobiv-na-pidpriyemstvi/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто основні питання організації обліку основних засобів на підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення організації обліку основних засобів. Також зазначено сутність основних засобів та основні положення їх обліку. Розглянуто критичні питання в організації облікового процесу та сформульовано можливі шляхи його вдосконалення. На сьогодні у системі управлінням підприємством відбуваються значні зміни. Більшою мірою виникають потреби у оцінці ризиків, прогнозуванні та створенні ефективної й дієвої системи управління. Наразі поки жодна організація, незалежно від форм власності не може існувати без ведення бухгалтерського обліку. Адже, саме дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформативність стосовно фінансового та майнового стану підприємств. Однак, в бухгалтерському обліку існують певні проблеми. Це стосується й ведення обліку основних засобів. Основними протиріччями в організації і складанні звітності цього виду обліку є недосконалість методичної та нормативно-правової бази та формування організаціями необґрунтованої облікової політики щодо основних засобів. Саме на обліку основних засобів ґрунтуються висновки стосовно обсягу та ефективності спрацювання підприємства й розробляються плани діяльності на майбутнє.

Шляхи удосконалення обліку витрат на промислових підприємствах

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Шляхи удосконалення обліку витрат на промислових підприємствах//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/shlyahi-udoskonalennya-obliku-vitrat-na-promislovih-pidpriyemstvah/

Annotation: (Українська) У статті висвітлено головні проблеми та завдання, що стосуються ведення обліку витрат, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення та удосконалення. Досліджено значення та суть поняття витрат. Для вирішення проблем обліку витрат запропоновано певне удосконалення нормативної бази та надано пропозиції, що мають найбільше практичне значення для підприємств усіх галузей, щодо удосконалення обліку витрат. Постійне вдосконалення та глибокі економічні перетворення вимагають змін якісної сторони економічних відносин, у тому числі й обліку, тому наголошено, що сьогодні питання обліку витрат є надзвичайно важливим для всіх господарюючих суб’єктів і для держави в цілому, окреслено, що проблеми обліку витрат полягають у серйозних змінах, пов’язаних із розширенням кола облікових об’єктів, наданням гнучкості у використанні існуючих і розробці нових методів обліку, зміною місця бухгалтера в управлінні господарськими процесами. Метою дослідження цієї теми є величина витрат, що являє собою головний резерв підвищення прибутку підприємства. А тому залежно від системи обліку витрати можуть мати як доцільний, так і недоцільний характер. Наголошено, що сучасні вимоги системи управління вимагають єдиного найбільш ефективного підходу до вибору методу обліку витрат. Прибуток підприємства безпосередньо залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без заниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного обслуговування зумовлює можливість збільшення прибутку. Тому правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формуванням, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління витратами підприємства, а введення додаткових рахунків обліку загальновиробничих витрат для деталізації їх розподілу на постійні та змінні, а також прийняття чіткої класифікації та розмежування між ними дозволить удосконалити облік витрат на підприємстві. Сучасні вимоги системи управління вимагають єдиного найбільш ефективного підходу до вибору методу обліку витрат. Тому метою дослідження є визначення раціональної величини витрат, що являє собою головний резерв підвищення прибутку підприємства, на що безпосередньо випливає система обліку, залежно від якої витрати можуть мати як доцільний, так і недоцільний характер.

Пропозиції щодо удосконалення організації обліку товарів у роздрібній торгівлі

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Пропозиції щодо удосконалення організації обліку товарів у роздрібній торгівлі//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/10/propozitsiyi-shhodo-udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-tovariv-u-rozdribnij-torgivli/

Annotation: (Українська) У статті досліджено теоретичні та практичні питання обліку товарів в роздрібній торгівлі, а саме було запропоновано внести зміни до рахунку 28 «Товари» відкривши нові субрахунки та наведено облік операцій приймання товару при виявленні невідповідної якості з їх використанням

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine