Правила

Наукові статті повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до встановлених вимог (Скачати вимоги до статей та приклад оформлення).

Вимоги до оформлення
Формат статті A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені і підготовлені в форматі Microsoft Word (* .doc або * .docx)
Поля всі сторони – 25 мм
Основний шрифт
Times New Roman
Arial і Courier New для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту
14 пунктів
Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне значення
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки і таблиці
Необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, розмір 12, інтервал 1).
Малюнок повинен бути єдиним графічним об'єктом (тобто згрупованим). Після таблиць і малюнків - вказати джерело ([1, с. 34], розробка автора; складено автором на основі [2, с. 45; 3, с. 76] і т.д.). Ілюстрації, також, необхідно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об'єктом (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Формат таблиць та малюнків: книжковий.
Формули Повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою, бібліографічний список подається в кінці тексту статті.
Об'єм статті до 30 сторінок.

 

Структурні елементи статті
  1. Розділ журналу. (Верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).
  2. Індекс УДК (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).
  3. Прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів), місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада - на мові статті (правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний.
  4. Назва статті - на мові статті (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні, до десяти слів).
  5. Анотація – на мові статті (курсивом с абзацу).
  6. Ключові слова  (мінімум 3 слова або словосполучень з відокремленням їх один від одного комами) - на мові статті.
  7. Текст статті.
  8. Література.​

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат