Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади

Автор: , та

Анотація: У статті розкрито особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади в системі державного управління щодо забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Бібліографічний опис статті:

, та . Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/1/osoblivosti-vzayemodiyi-upravlinnya-derzhavnoyi-ohoroni-ukrayini-z-inshimi-organami-derzhavnoyi-vladi/

Стаття опублікована у: : Наука Онлайн No1 январь 2021

Державне управління

УДК 35.072.3

Микитюк Микола Андрійович

доктор юридичних наук, доцент, полковник,

професор спеціальної кафедри № 1

Інститут Управління державної охорони України

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скриньковський Руслан Миколайович

кандидат економічних наук, професор,

професор кафедри економіко-правових дисциплін

Львівський університет бізнесу та права

Скоромний Ярослав Ігорович

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури

Львівський університет бізнесу та права

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Анотація. У статті розкрито особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади в системі державного управління щодо забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Ключові слова: правоохоронні органи спеціального призначення, державна охорона, органи державної влади, забезпечення безпеки, Управління державної охорони України.

Як відомо, Управління державної охорони України (далі – УДО України) було створено 15.01.1992 р. і згідно ст. 11 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” [1] є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який підпорядкований Президентові України та підконтрольний Верховній Раді України [2; 3].

У своїй діяльності УДО України керується Конституцією України [4], Законами України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” [1], “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” [5], “Про Національну поліцію” [6], “Про службу безпеки України” [7], Наказом Управління державної охорони України “Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування” [8] та іншими нормативно-правовими актами [2].

Головні завдання УДО України спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави і членів їхніх сімей, а також на охорону адміністративних будівель та об’єктів органів державної влади України (Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду та ін.) [1; 2]. Звідси очевидно, що у системі забезпечення національної безпеки особливе місце і роль належить УДО України.

Так, відповідно до виконання покладених завдань (здійснюючи державну охорону органів державної влади України та посадових осіб) УДО України взаємодіє з МВС України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, МНС України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, з представниками ЗМІ та іншими органами державної влади України, оганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами [1–3; 9].

Поряд з тим, здійснюючи державну охорону і відповідно до міжнародних договорів України, УДО України (з урахуванням взаємодії УДО України з іншими органами державної влади України) співпрацює з багатьма партнерськими спецслужбами іноземних держав. Зокрема, для забезпечення безпеки офіційних візитів делегацій глав іноземних держав, урядів та парламентів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій до України; зміцнення, розширення та поглиблення співпраці у сфері регіональної безпеки (за різними напрямками забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона та безпека); на реалізацію заходів поступової (результативної) інтеграції в європейський та євроатлантичний простір, УДО України бере участь у заходах у сфері боротьби з тероризмом тощо [2; 10].

Тут доцільно також зазначити для довідки, що Валерій Гелетей, будучи начальником УДО України, в ефірі “Українське радіо” заявив, що 2018 р. був найскладніший період з точки зору гарантування безпеки, було попереджено 11 замахів на Президента України Петра Порошенка [11].

Таким чином, враховуючи результати досліджень [2; 3; 9; 12–15], подальша трансформація структури та функцій УДО України, підготовка та перепідготовка військовослужбовців УДО України (зокрема, в сфері взаємодії УДО України з іншими органами державної влади України) вимагає нових підходів, які повинні відповідати сучасним вимогам і бути заснованими на більш системному осмисленні динаміки і напрямів появи нових небезпек, загроз, викликів та ризиків національній безпеці.

Література

 1. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр.
 2. Микитюк М. А. Державна охорона в Україні: адміністративно-правове регулювання: монографія. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2018. 472 с.
 3. Єрмолаєв Д. Еволюція структури та функцій управління державної охорони України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 2. С. 14–22.
 4. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12.
 6. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 7. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII. (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12.
 8. Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування: Наказ Управління державної охорони України від 27.05.2011 р. № 210. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-11.
 9. Микитюк М. А. Аналіз правового забезпечення та взаємодії з іншими правоохоронними органами УДО України // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 105–108.
 10. Пояснювальна записка від 16.05.2012 р. до Проекту Закону про внесення зміни до статті 18 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” щодо прав військовослужбовців УДО України (реєстр. № 10480 від 17.05.2012 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=10480&skl=7.
 11. Ткачук А. У 2018 році попереджено 11 замахів на Президента – Гелетей // Українські Національні Новини (УНН). 31 січня 2019 р. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1777079-u-2018-rotsi-poperedzheno-11-zamakhiv-na-prezidenta-geletey (дата звернення 29.12.2020 р.).
 12. Журавльов А. В. Особливості повноважень і прав Управління державної охорони України // Форум права. 2013. № 4. С. 108–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_4_21.
 13. Гелетей В. В. До питання про правоохороннi органи спецiального призначення (на прикладі Управління державної охорони України) // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 18. С. 187–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_18_26.
 14. Гелетей В. В. Концептуальні аспекти взаємодії у контексті діяльності управління Державної охорони України // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_4_4.
 15. Ткаченко О. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності Управління державної охорони України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний авіаційний університет. Київ, 2013. 20 с.

Перегляди: 192

Коментарі закрито.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат