Рубрика: Юриспруденция

Механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в контексте деятельности органов безопасности в Украине

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в контексте деятельности органов безопасности в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mehanizmy-obespecheniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-kontekste-deyatelnosti-organov-bezopasnosti-v-ukraine/

Аннотация: В статье проанализировано понятие прав и свобод человека сквозь призму сущностной характеристики механизмов обеспечения прав и основоположных свобод человека и гражданина. Автором проанализирована действующая нормативно-правовая база на национальном и международном уровнях, на основе чего были сделаны выводы о совершенстве рычагов гарантирования, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина в контексте выполнения органами государственной власти правоохранительных функций та деятельности, направленной на защиту суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины. Также были проанализированы основные принципы деятельности Службы безопасности Украины как государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями, а также их влияние на формирование и реализацию политики в сфере защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина. Принимая во внимание подход ученых, в основе идей которых лежит примат человека и гражданина в современном правовом и социальном государстве, гарантирование качественного и эффективного регулирования реализация конституционных прав и свобод человека стало важным аспектом нормотворческой и управленской деятельности органов государственной власти, особенно, что касается сектора безопасности, поскольку именно данная ланка является наиболее уязвимой с точки зрения фактов допущения нарушения прав и свобод человека со стороны должностных лиц. Помимо выше изложенного в статьи также были исследованы вопросы ответственности за нарушения гарантированных Конституцией прав и основоположных свобод человека и гражданина в свете правоохранительной деятельности в Украине.

Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/rozsliduvannya-zlochiniv-teroristichnoyi-spryamovanosti-spivrobitnikami-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена діяльності СБ України щодо злочинів з терористичною спрямованістю, їх порядок, організація досудового розслідування терактів, методи своєчасного виявлення і запобігання посягань на інтереси держави та суспільства, протидія терористичній діяльності.

Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-rezhimu-videokonferentsiyi-u-kriminalnomu-protsesi/

Аннотация: (Українська) У зв’язку зі стрімким розвитком сучасних технологій з’являється багато інноваційних розборок и у сфері кримінального провадження. Одним із таких є режим відеоконференція. Який широко застосовується під час досудового розслідування чи безпосередньо під час судового розгляду, у випадку неможливості особистої участі певних осіб у кримінальному процесі. Отже, може бути прийняте рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних дуй у режимі відеоконференція. Ця практика давно застосовується більшістю країн Європи та США. Така можливість і передбачена у нашому Кримінально процесуальному законодавстві. У статті розглянуто специфіку законодавчого регулювання таких можливостей та проблематику використання інформаційних технологій. Звернули увагу на проблему забезпечення прав учасників кримінального провадження при використанні режиму відеоконференції.

Повага до людської гідності у кримінальному процесі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Повага до людської гідності у кримінальному процесі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/povaga-do-lyudskoyi-gidnosti-u-kriminalnomu-protsesi/

Аннотация: (Українська) Україна при здобуті незалежності, обрала шлях на європейську інтеграцію. Європейський союз визнав Україну як незалежну, самостійну державу. Наступним кроком було ратифікація Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод та найголовніше, 13 квітня 2012 року був затверджений Кримінально процесуальний кодекс України. На сьогодні, країна поставила ціль вступити у тісні зв’язки з Європою у всіх сферах людського життя. Увага політиків та посадових осіб повинна буди прикута до освіти та право, як до ключових елементів європейської інтеграції. Особливе місце займає забезпечення поваги до людської гідності, дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час кримінального провадження. Це досить актуальна проблема у судовій практиці, так як багато громадян звертаються про поновлення їх прав, вимагають дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства. Адже, у статті 28 Конституції України закріплено, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Конституція визнає честь і гідність особи, життя та здоров’я особи, її недоторканість та безпека найвищою соціальною цінністю. Отже, у кримінальному процесі виділяють принцип поваги до честі і гідності особи.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала